Legislatíva

 • Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (Letecký zákon) v znení neskorších predpisov
 • Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago, 7. 12. 1944)
 • Medzinárodná organizácia civilného letectva
 • Články dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
  • Zvrchovanosť
  • územie zmluvných štátov
  • Let nad územím zmluvných štátov
  • Pristátie na letiskách s colnou službou
  • Platnosť leteckých predpisov
  • Pravidlá lietania
  • Predpisy zmluvných štátov pre povolenie a vstup do vzdušného priestoru
  • Prehliadka lietadiel
  • Uľahčenie formalít
  • Colné a imigračné postupy
  • Clo
  • Doklady, ktoré sa vyžadujú na palube
  • Použitie rádiového vybavenia lietadla
  • Osvedčenie letovej spôsobilosti
  • Preukazy spôsobilosti personálu
  • Uznávanie osvedčení a preukazov spôsobilosti
  • Palubné denníky
  • Obmedzenia na dopravu nákladu
  • Obmedzenia na použitie fotografických prístrojov
  • Zavedenie medzinárodných noriem a postupov
  • Potvrdzovanie osvedčení a preukazov spôsobilosti
  • Platnosť potvrdených osvedčení a preukazov spôsobilosti
  • Základné pojmy
  • Poznávacie značky lietadiel, ich umiestnenie
  • Osvedčenie o zápise lietadiel do registra lietadiel
  • Identifikačný štítok
  • Základné pojmy, definície a skratky
  • OLS lietadiel
  • Zachovanie spôsobilosti výrobkov lietadlovej techniky
  • Platnosť osvedčenia letovej spôsobilosti alebo zvláštneho osvedčenia
  • Prístroje a vybavenie
  • Prevádzkové obmedzenia a informácie
 • Prílohy k dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ICAO Annexes)
  • Príloha 7: Značky štátnej príslušnosti a registrové značky lietadiel (L7)
   • Základné pojmy
   • Poznávacie značky lietadiel, ich umiestnenie
   • Osvedčenie o zápise lietadiel do registra lietadiel
   • Identifikačný štítok
  • Príloha 8: Letová spôsobilosť lietadiel (L8, L8/A)
   • Základné pojmy, definície a skratky
   • OLS lietadiel
   • Zachovanie spôsobilosti výrobkov lietadlovej techniky
   • Platnosť osvedčenia letovej spôsobilosti alebo zvláštneho osvedčenia
   • Prístroje a vybavenie
   • Prevádzkové obmedzenia a informácie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥