Geodetická výška

Geodetická výška Geodetická výška je letecký odborný výraz, ktorý označuje výšku meranú vo vzťahu k referenčnému elipsoidu Zeme. Je to hodnota, ktorá sa získava meraním …

Výška zákruty

Výška zatáčky je kľúčovým pojmom v leteckom svete, ktorý označuje výšku, na ktorú sa lietadlo zvykne zvyšovať alebo znížiť počas zatáčania. Tento parameter je neoddeliteľnou …

Tlaková výška

Termín Tlaková výška v leteckom kontexte označuje výšku nad hladinou mora, ktorá je definovaná atmosférickým tlakom v danom bode. Je to dôležitý pojem v letectve, …

Nadmorská výška

Nadmorská Výška – Altitude Vertikálna vzdialenosť od hladiny, bodu alebo predmetu, ktorý je považovaný za bod, meraná od strednej hladiny mora (MSL), sa nazýva nadmorská …

Výšková mapa

V letectve sa termín Upper-air chart prekladá ako Výšková mapa. Ide o meteorologickú mapu, ktorá zobrazuje údaje o určitej hladine alebo vrstve v atmosfére. Tieto …

výška doletu

Vo svete leteckého priemyslu, termín pitch znamená uhol natočenia alebo sklonu lietadla okolo jeho horizontálnej osi, ktorý ovplyvňuje jeho výšku, stabilnosť a ovládateľnosť. Pitch je …

Výška nad morom

V leteckom a geodetickom kontexte sa pojem Výška nad morom označuje anglickým termínom Elevation. Tento dôležitý letecký odborný výraz znamená vzdialenosť vertikálne nad hladinou mora …

výška kabíny

Výška kabíny je kľúčovým technickým parametrom vrtuľníka, ktorý poskytuje dôležité informácie o jeho vonkajších rozmeroch. Tento parameter, vyjadrený v metroch (m), znamená vertikálnu vzdialenosť od …

celková výška

Celková výška predstavuje kľúčový technický parameter vrtuľníka, ktorý poskytuje dôležité informácie o jeho vonkajších rozmeroch a schopnostiach. Tento parameter sa vyjadruje v metroch (m) a …

Výška oblakov

Letecký Odborný Výraz: Cloud Base Výška oblakovej základne je termín, ktorým sa označuje vzdialenosť od zemského povrchu po najnižšiu hladinu oblakov, kde sú ešte zaznamenateľné …

Výška, elevácie

Letecký Odborný Výraz: Výška (Elevation) V leteckej terminológii sa výška alebo elevácia odvoláva na výšku nad určenou referenčnou plochou, čo môže zahŕňať rôzne body ako …

výškomer

Výškomer je zásadným leteckým prístrojom, ktorý poskytuje dôležité informácie o výške, v ktorej helikoptéra momentálne letí. Jeho hlavnou úlohou je meranie vzdialenosti medzi vrtuľníkom a …

Výška

V leteckom odbornom jazyku je termín Height (výška) kľúčovým pojmom, ktorý sa týka vertikálnej vzdialenosti medzi hladinou, bodom alebo predmetom, ktorý je považovaný za referenčný …

Elipsoidická výška

Elipsoidická výška, v leteckom a geodetickom kontexte známa aj ako ellipsoid height, je dôležitým pojmom, ktorý sa týka merania výšky vzhľadom k referenčnému elipsoidu Zeme. …

Ortometrická výška

Ortomerická Výška: Dôležitý Pojem v Geodézii Ortomerická výška je kľúčovým pojmom v geodézii a geodetických výpočtoch. Tento termín označuje výšku bodu vztaženú k geoidu, čo …

Výška alebo výška nad

Výška alebo Výška nad: Dôležité Letecké Meranie V leteckom prostredí sa často hovorí o výške alebo výške nad určitým referenčným bodom. Tieto hodnoty sú kľúčovými …

Výška rozhodnutia

Výška rozhodnutia (Decision Height): Kľúčový Pojem v Leteckej Navigácii V leteckej navigácii je výška rozhodnutia kritickým faktorom, ktorý určuje, kedy a ako pilot pokračuje v …

Výška základne oblačnosti

Výška základne oblačnosti (Cloud Base): Dôležitý Parameter v Leteckej Meteorológii V leteckej meteorológii hrá výška základne oblačnosti (cloud base) kľúčovú úlohu pri posudzovaní aktuálnych poveternostných …

Nastavenie výškomera

Nastavenie výškomera, v leteckej terminológii známe ako Altimeter setting, predstavuje dôležitý parameter v leteckých operáciách, ktorý zabezpečuje presné meranie výšky lietadla nad hladinou mora. Tento …