Rozmiestnenie pinov

Rozmiestnenie pinov je dôležitým procesom v leteckej technike, ktorý sa týka pridelenia konkrétnych pinov alebo kontaktov na elektronických zariadeniach, často známych ako čipy alebo integrované …

Radarový riadiaci

Radarový riadiaci je kľúčovou postavou v leteckej doprave, zodpovednou za riadenie letového prevádzkového prostredia pomocou radarových technológií. Títo profesionáli majú špecifické kvalifikácie a skúsenosti potrebné …

priamy konektor

Priamy konektor, známy aj ako straight connector, je základným prvkom v mnohých leteckých a elektronických systémoch. Tento jednoduchý, ale dôležitý komponent umožňuje spojenie dvoch káblov …

mikrovlnný obvod

Mikrovlnný obvod, známy aj ako mikrovlnný systém, je špeciálny typ elektronického obvodu, ktorý je navrhnutý na manipuláciu s vysokofrekvenčnými mikrovlnnými signálmi. Tieto obvody sú kľúčové …

kužeľové snímania

Kužeľové snímanie, známe aj ako konické snímanie, je technika používaná v leteckých a vojenských radarových systémoch na získavanie informácií o objektoch v okolitom priestore. Táto …

Fázový posun – účinník

Fázový posun – účinník, známy aj ako fázový faktor, je dôležitým pojmom v oblasti leteckej navigácie a rádiokomunikácie. Vyjadruje fázový posun medzi dvoma periodickými signálmi, …

Umelé objekty

Kultúra je letecký odborný výraz, ktorý označuje všetky umelé objekty a zariadenia vybudované človekom na povrchu Zeme, vrátane miest, železníc a prístavov. Tento termín zahrňuje …

Vyčkávací postup

Vyčkávací postup, známy aj ako holding procedure, je letecký výraz označujúci vopred určené manévre, ktoré piloti vykonávajú na udržanie svojho lietadla v stanovenom vzdušnom priestore …

Sekundárny priestor

Sekundárny priestor je letecký termín, ktorý označuje určený priestor na každej strane primárneho priestoru, ktorý je rozložený pozdĺž nominálnej trasy letu. V tomto priestore sa …

Čiara instability

Čára instability, známa tiež ako Squall line, je letecký odborný termín, ktorý sa používa na označenie dlhej radu konvektívnych búrok alebo zrážok, ktoré sa často …

Zemepisný smerník

Zeměpisný směrník, známý aj ako True bearing, je dôležitý letecký odborný výraz používaný na určenie smeru medzi dvoma bodmi na Zemi. V leteckom a náutickom …

Podmienečný, s podmienkou, že

Termín Subject to je letecký odborný výraz, ktorý sa používa na označenie podmienenej povahy alebo závislosti niečoho na inom. V leteckom kontexte tento výraz znamená, …

Manažmentu hrozby

Manažment hrozby (anglicky Threat management) predstavuje proces odhalovania a riešenia potenciálnych nebezpečenstiev pomocou opatrení, ktoré znižujú alebo eliminujú dôsledky hrozieb a zároveň znižujú pravdepodobnosť vzniku …

Riadenie toku

Riadenie toku (anglicky Flow control) je súbor opatrení navrhnutých na reguláciu toku leteckej prevádzky do určeného vzdušného priestoru, po určitej trase alebo smerom k určitému …

Hektopascal

Hektopascal (taktiež známe ako hectopascal) je jednotka tlaku používaná v medzinárodnom mernom systéme SI. Táto jednotka je ekvivalentná stotinám pascala (Pa) a je široko využívaná …

dekanewtony

DekaNewtons, tiež označované ako dekanewtony, predstavujú jednotku sily v medzinárodnom mernom systéme SI. Táto jednotka je odvodená od newtona (N) a je ekvivalentná desiatim newtonom. …

Výstražný maják

Výstražný maják, známy tiež ako hazard beacon, predstavuje dôležitý prvok v leteckej navigácii. Ide o špeciálny typ leteckého svetelného majáka, ktorý slúži na označenie nebezpečných …

Posudkový lekár

Posudkový lekár v leteckom odbore je lekár s špecializovanými kvalifikáciami a skúsenosťami v oblasti letecko-lekárskej praxe. Jeho hlavnou úlohou je vyhodnocovať správy z lekárskych vyšetrení, …

Overovací test

Overovací test, známy aj ako verifikačný test, je dôležitou súčasťou procesu testovania a overovania v leteckom priemysle. Cieľom tohto testu je porovnať parametre štandardného zariadenia …

vyčkávacia priestor

V leteckom priemysle znamená výraz staging area priestor alebo oblasť, ktorá je určená na dočasné uloženie, zoskupenie alebo prípravu leteckých vozidiel, zariadení alebo nákladov pred …