Elektrotechnika, rádiotechnika, prístroje

Elektrotechnika

 • Stavba atómu
 • Elektrický prúd, napätie, vodivosť, odpor, kapacita, indukčnosť, magnetizmus
 • Meranie elektrických veličín a ich jednotky
 • Vodiče, polovodiče, izolanty
 • Sériové, paralelné a mostíkové zapojenia
 • Zdroje elektrického prúdu
 • Akumulátory, druhy, ošetrovanie
 • Termočlánky, piezoelektrické a solárne články
 • Schématické značky používané v elektrotechnike
 • Elektromagnetická indukcia
 • Teória jednosmerného prúdu a striedavého prúdu
 • Generátory a regulácia napätia
 • Transformátory, meniče, usmerňovače
 • Lietadlové siete, napätia, frekvencie
 • Zbernice, vypínače, ochrany, vodiče a tienenie
 • Spôsob napájania z vonkajšieho zdroja
 • Elektrické motory
 • Elektrické meracie prístroje a ich zapojenia, vnútorný odpor
 • Bočníky a predradné odpory

Rádiotechnika

 • šírenie elektromagnetických vĺn, vplyv ionosféry
 • Vlnová dĺžka v závislosti na frekvencii
 • Rozdelenie frekvenčného pásma
 • Dosah vysielania v závislosti na frekvenčnom pásme a dĺžke vlny
 • Princípy a druhy modulácií
 • Rušenie príjmu, úniky, zdroje rušenia
 • Statická elektrina
 • Komunikačné rádiostanice, princípy činnosti vysielača, prijímača, popis, použitie, hlavné časti
 • VKV zameriavače
 • ARK a NDB
 • Antény a protiváha

Prístroje

 • Fyzikálne základy a štandardná atmosféra
 • Magnetizmus a zemský magnetizmus
 • Magnetické kompasy priame
 • Magnetické kompasy diaľkové
 • Fyzikálne vlastnosti gyroskopu
 • Smerový zotrvačník
 • Zatáčkomer
 • Umelý horizont
 • Gyromagnetický kompas
 • Kompenzácie kompasov
 • Statický, dynamický a celkový tlak
 • Pittotova trubica
 • Barometrický výškomer
 • Rýchlomer
 • Variometer
 • Teplomery vonkajšieho vzduchu
 • Motorové a drakové prístroje
 • Teplomery
 • Tlakomery
 • Otáčkomery
 • Palivomery
 • Polohoznaky
 • Signalizátory námrazy

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥