Elektrický systém

Pre výklad elektrickej inštalácie použije inštruktor konkrétnu schému vrtuľníka, na ktorom budú žiaci lietať, nakoľko vrtuľníky ROBINSON R-22 môžu mať rôznu zástavbu prístrojov a vybavenia podľa požiadaviek majiteľa vrtuľníka. Vo všeobecnosti elektrická inštalácia vrtuľníka ROBINSON R-22 obsahuje alternátor 14V/60A, napäťový regulátor, ktorý je umiestnený na pravej strane požiarnej steny pred motorom. Akumulátor je umiestnený na ľavej strane motorového priestoru. Na konzole (stĺpiku) prístrojovej dosky sú umiestnené spínače, ističe elektrických okruhov sú umiestnené na okraji ľavej sedačky vpredu. Ističe (poistky) sú pre ľahšiu orientáciu označené, aby bola zrejmá ich funkcia a taktiež sú na nich uvedené hodnoty prúdu. Istič uvediete do chodu jeho zatlačením. Ak istič okruhu vypadne, chvíľu počkajte, aby ste zabezpečili jeho ochladenie pred opakovaným zapnutím (zatlačením). Hlavný vypínač akumulátora (MASTER BATT) na konzole ovláda stýkač akumulátora, ktorý odpojuje akumulátor od všetkých elektrických obvodov, okrem samostatného okruhu otáčkomera. Otáčkomery môžu byť napájané buď cez hlavný spínač, alebo cez náhradný (obtokový) okruh.

Relé, obmedzujúce napätie, chráni elektronické vybavenie pred momentálnym prepätím alebo reguluje podpätie. Ak vám počas letu ampérmeter indikuje skoky v prúde, vypnite spínač ALT na dobu 1 sekundy a znovu ho zapnite pre obnovenie činnosti obmedzovacieho relé. Ak ampérmeter stále indikuje veľký prúd, let ukončite čo najskôr.

POZOR: Pokračovanie v lete bez pracujúceho alternátora môže spôsobiť poškodenie elektronického otáčkomera, čiže nebezpečnú letovú situáciu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥