Použitie palubných a rádionavigačných systémov

  • Údaje kompasov magnetických, gyroindukčných, rádiových
  • Kompenzačné štítky
  • Využitie informácií z ARK od NDB, presnosť, spoľahlivosť, identifikácia, možné chyby a rušenia, použitie ostatných stredovlnných vysielačov s rizikom zmeny polohy vysielania
  • Využitie pozemných VKV zameriavačov D/F
  • Využitie VOR/DME, indikácia, pokrytie, ladenie, OBS, TO-FROM,
  • Využitie pozemného primárneho radaru
  • Využitie sekundárneho prehľadového radaru, odpovedač, nastavenie kódov pri strate spojenia, pri únose …
  • Palubné navigačné systémy GPS a ich využitie, možnosti a obmedzenia

Použitie palubných a rádionavigačných systémov

Údaje kompasov magnetických, gyroindukčných, rádiových

Pri navigácii vrtuľníkom je dôležité mať spoľahlivé palubné a rádionavigačné systémy, ktoré poskytujú dôležité informácie pilotovi. Tieto systémy zahŕňajú rôzne typy kompasov, ako sú magnetické, gyroindukčné a rádiové kompasy.

Magnetické kompasy slúžia na určenie magnetického kurzu a spoliehajú sa na magnetický sever. Gyroindukčné kompasy používajú gyroskopy na meranie zmeny smeru a poskytujú stabilnejšie a presnejšie údaje o kurze. Rádiové kompasy sú integrované do rádionavigačných systémov, ako je VOR/DME, a umožňujú pilotovi získať presnejšie informácie o kurze pomocou signálových vysielateľov.

Kompenzačné štítky

Kompenzačné štítky sú používané na kompenzáciu deviácie kompasu, ktorá je spôsobená vnútornými magnetickými vplyvmi vrtuľníka. Tieto štítky sa umiestňujú v blízkosti kompasu a slúžia na odstránenie alebo zníženie chyby deviácie, aby bolo dosiahnuté presnejšie zobrazenie smeru.

Využitie informácií z ARK od NDB, presnosť, spoľahlivosť, identifikácia, možné chyby a rušenia, použitie ostatných stredovlnných vysielačov s rizikom zmeny polohy vysielania

Navigácia pomocou ARK od NDB (Automatický Radiokompas) je ďalším spôsobom získavania informácií o smeru. NDB je rádiový vysielač, ktorý poskytuje signál v určitej frekvencii. Piloti môžu používať tieto signály na identifikáciu svojej polohy a navigáciu. Avšak, ARK od NDB môže mať niektoré obmedzenia, ako je nižšia presnosť, možné chyby a rušenia. Okrem toho, použitie ostatných stredovlnných vysielačov môže prinášať riziko zmeny polohy vysielania, čo môže ovplyvniť spoľahlivosť navigácie.

Využitie pozemných VKV zameriavačov D/F

VKV zameriavače D/F (Direction Finding) sú pozemné navigačné zariadenia, ktoré slúžia na zistenie smeru signálov vysielaných z vrtuľníka alebo iných zdrojov. Piloti môžu využiť tieto zariadenia na určenie smeru a polohy vrtuľníka vzhľadom na stanice zameriavačov. To im umožňuje presnejšiu navigáciu a identifikáciu polohy aj v prípade, keď sú ostatné navigačné systémy nedostupné.

Využitie VOR/DME, indikácia, pokrytie, ladenie, OBS, TO-FROM

VOR/DME (VHF Omnidirectional Range / Distance Measuring Equipment) je rádionavigačný systém, ktorý poskytuje informácie o smeru a vzdialenosti od pozemnej stanice. Tento systém je využívaný na presné určenie polohy vrtuľníka a navigáciu. Piloti môžu sledovať indikácie VOR, ktoré zobrazujú smer vzhľadom na stanicu, a DME, ktoré poskytujú vzdialenosť od stanice. Taktiež môžu použiť rôzne nastavenia, ako je ladenie a nastavenie OBS (Omni Bearing Selector), ktoré im umožňujú plánovať a udržiavať požadovaný kurz.

Využitie pozemného primárneho radaru

Pozemný primárny radar je systém, ktorý vysiela rádiové signály a prijíma ich odrazené signály od objektov vo vzduchu, vrátane vrtuľníkov. Tieto signály sa používajú na zistenie polohy a pohybu vrtuľníka. Primárny radar je často využívaný vo vzdušnom riadení a poskytuje dôležité informácie o polohe vrtuľníka, najmä v oblastiach, kde iné navigačné systémy môžu byť obmedzené alebo nedostupné.

Využitie sekundárneho prehľadového radaru, odpovedač, nastavenie kódov pri strate spojenia, pri únose

Sekundárny prehľadový radar je systém, ktorý vysiela dotaz na vrtuľník a prijíma jeho odpoveď, ktorá obsahuje identifikačný kód vrtuľníka. Tento systém sa používa na sledovanie a identifikáciu vrtuľníkov vo vzdušnom priestore. Piloti musia ma

ť odpovedač na palube, ktorý poskytuje správne informácie o identifikácii. V prípade straty spojenia alebo únosu môžu byť piloti vyzvaní na nastavenie špecifických kódov, aby sa označili ako problémový vrtuľník alebo signalizovali situáciu.

Palubné navigačné systémy GPS a ich využitie, možnosti a obmedzenia

GPS (Global Positioning System) je palubný navigačný systém, ktorý využíva satelity na získavanie presných informácií o polohe a čase. Tieto systémy poskytujú pilotom vrtuľníkov spoľahlivé a presné údaje o ich polohe a navigácii. GPS umožňuje rýchlu aktualizáciu polohy, možnosti plánovania trasy a rôzne funkcie, ako je vertikálna navigácia. Avšak, GPS môže mať obmedzenia v prípade rušenia signálov alebo nedostupnosti dostatočného počtu satelitov.

Použitie palubných a rádionavigačných systémov je kľúčové pre presnú a bezpečnú navigáciu vrtuľníkom. Piloti musia mať dostatočný výcvik a odborné znalosti o týchto systémoch, ich presnosti, obmedzeniach a správnom využití. Správne používanie týchto systémov poskytuje pilotom nevyhnutné informácie pre úspešnú navigáciu a dosiahnutie cieľov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *