Umelé objekty

Kultúra je letecký odborný výraz, ktorý označuje všetky umelé objekty a zariadenia vybudované človekom na povrchu Zeme, vrátane miest, železníc a prístavov. Tento termín zahrňuje …

Rozlíšenie

Termín Rozlíšenie v leteckom odbore, známy v anglickom jazyku ako Resolution, predstavuje počet jednotiek alebo číslic, ktoré sa používajú na vyjadrenie merných alebo vypočítaných hodnôt. …

Pozor

Termín Pozor, v anglickom leteckom odbore známy ako Attention, je základným pojmom, ktorý hrá dôležitú úlohu v letectve a zabezpečuje bezpečnosť a efektivitu operácií. Tento …

Validácia

Validácia je kritický proces v leteckom priemysle, ktorý zabezpečuje, že požiadavky na špecifické zamýšľané použitie alebo konkrétnu aplikáciu boli splnené. Tento proces je dôležitý pre …

Prílet

Prílet (označenie druhu správy) – Arrival (message type designator) Prílet predstavuje kritický okamih v leteckých operáciách, kedy lietadlo pristáva na letisku alebo inom príslušnom mieste. …

Opakovanie

Opakovanie – Readback Opakovanie je kľúčovým procesom v leteckej komunikácii, ktorý zabezpečuje presnosť a porozumenie medzi lietadlom a riadiacou vežou alebo inými komunikačnými stanicami. Pojem …

Radián

Radián je základná jednotka merania uhla v goniometrii a matematike. Definuje sa ako rovinný úhel, ktorý je sevretý dvoma polomermi kruhu, vytínajúcimi na jeho obvode …

VORTAC

V leteckom odbore sa často stretávame s rôznymi skratkami a termínmi, ktoré sú špecifické pre leteckú navigáciu a komunikáciu. Jednou z týchto dôležitých skratiek je …

Silná

Termín Silná (v anglickom jazyku Severe) je v leteckom odbore dôležitým pojmom, ktorý sa používa na označenie významných alebo intenzívnych podmienok alebo udalostí. Táto klasifikácia …

Dĺžka

Dĺžka je kľúčovým parametrom v leteckom priemysle, ktorý označuje meranie vzdialenosti alebo rozmeru lietadla. Je jedným z najdôležitejších aspektov pri návrhu, konštrukcii a prevádzke lietadiel. …

Značenie

Značenie v leteckom kontexte predstavuje symboly alebo skupiny symbolov, ktoré sú vyznačené na povrchu pohybovej plochy alebo komunikačnej trate na letisku. Hlavným účelom týchto značiek …

Weber

Weber je jednotka magnetického toku v systéme SI (Systém medzinárodných jednotiek), označovaná symbolem Wb. Magnetický tok sa definuje ako množstvo magnetického toku, ktoré prechádza závitom …

užívateľ

V leteckom prostredí sa termín užívateľ používa na označenie právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva akúkoľvek činnosť v rámci areálu letiska. Užívatelia predstavujú dôležitú súčasť …

Duplex

V leteckom kontexte sa termín duplex používa na označenie špeciálneho spôsobu komunikácie medzi dvoma stanicami, ktorý umožňuje prenos dát súčasne v oboch smeroch. Tento spôsob …

Typ

V leteckom odbore je termín typ kľúčovým pojmom, ktorý sa týka širokej škály jednotiek, z ktorých každá bola vyvinutá ako alternatívna konfigurácia alebo zdokonalenie tej …

Ľad na RWY

Led na pristávacej dráhe (RWY) predstavuje vážne riziko pre bezpečnosť letu a je dôležité, aby piloti boli o tejto situácii informovaní. Led na pristávacej dráhe …

Preskúšanie

Preskúšanie v leteckej doprave: Preskúšanie v leteckej doprave je nevyhnutnou súčasťou procesu hodnotenia schopností pilotov a ďalších leteckých profesionálov. Tieto skúšky sú navrhnuté tak, aby …

smerový rotor

Smerový rotor v leteckej doprave: Smerový rotor je kľúčovou súčasťou vrtuľníka, ktorá hrá kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní stability a bezpečnosti počas letu. Jeho hlavnou funkciou …

Zakázaná

Deaktivácia v leteckom priemysle: Termín deaktivované je často používaný v leteckom priemysle na označenie stavu, v ktorom lietadlo, zariadenie alebo systém prestali byť aktívne alebo …

Bez zmeny

V leteckom kontexte sa výraz Bez zmeny používa na označenie situácie alebo stavu, ktorý neprešiel žiadnou zmenou. Táto fráza má v leteckých operáciách dôležitý význam, …

Obrátiš

Plocha na otočenie na pristávacej dráhe, často označovaná ako Runway Turn Pad, je dôležitým prvkom na letisku, ktorý umožňuje lietadlu vykonať otáčku o 180 stupňov …