Nie je bezpečné

V leteckom priemysle je pojem Není bezpečné prekladaný do angličtiny ako Unsafe dôležitým odborným výrazom, ktorý sa týka bezpečnosti letu a prevádzky leteckých vozidiel. Tento …

bezpečnostný test

Bezpečnostný test znamená testovanie opatrení bezpečnostnej ochrany kde príslušný orgán navodzuje, alebo simuluje zámer spáchať čin protiprávneho zasahovania, na účely overovania účinnosti a realizácie existujúcich …

bezpečnosť

Bezpečnosť (Security) je súbor opatrení, ľudských a materiálnych zdrojov určených na zabezpečenie ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.

bezpečnostné zariadenia

Bezpečnostné zariadenia (Security equipment) Špeciálne zariadenia určené individuálne alebo ako súčasť systému na prevenciu alebo odhaľovanie protiprávnych činností v civilnom letectve a jeho zariadeniach.

bezpečnostná kontrola

Bezpečnostná kontrola je uplatňovanie prostriedkov, ktorými sa môže zabrániť vneseniu zakázaných predmetov. Bezpečnostná kontrola sú opatrenia, ktorými sa zabráni použitiu alebo preneseniu zbraní, výbušnín alebo …

Bezpečnostná plocha

Bezpečnostná plocha je v leteckom kontexte dôležitým pojmom, ktorý sa týka bezpečnosti prevádzky na heliportoch. Táto plocha predstavuje špecifickú oblasť okolo hlavnej vzletovo-pristávacej plochy (FATO), …

Nebezpečný tovar

Termín Nebezpečný tovar je v leteckom odbornom kontexte používaný na označenie predmetov alebo látok, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie. …

Bezpečnostná západka

Bezpečnostná západka: Dôležitý Bezpečnostný Mechanizmus vo Vzdušnej Doprave Vo svete leteckej dopravy je bezpečnosť vždy na prvom mieste. Jedným z kľúčových bezpečnostných prvkov v lietadlách …