Rýchlosť, prúdenie, odpor, vztlak a profil

 • Medzinárodná štandardná atmosféra
 • Prúdenie vzduchu okolo prekážok, prúdnice, medzná vrstva, víry, trecí odpor
 • Bernoulliho rovnica a rovnica kontinuity
 • Aerodynamický odpor, závislosť odporu na rýchlosti, súčiniteľ odporu, vzorec aerodynamického odporu
 • Reinoldsovo číslo Re a aerodynamické tunely
 • Aerodynamické profily
 • Geometrické charakteristiky profilu
 • Obtekanie profilu
 • Tetiva, uhol nábehu
 • Aerodynamický vztlak, závislosť vztlaku na rýchlosti, súčiniteľ vztlaku, vzorec pre výpočet vztlaku
 • Rozloženie vztlaku na profile, výslednica vztlaku
 • Vztlaková čiara profilu, kritický uhol nábehu
 • Polára profilu, charakteristické body

Rýchlosť, prúdenie, odpor, vztlak a profil sú kľúčové pojmy v aerodynamike, ktoré ovplyvňujú pohyb lietadla. V tomto článku sa pozrieme na Medzinárodnú štandardnú atmosféru, prúdenie vzduchu okolo prekážok, Bernoulliho rovnicu a rovnicu kontinuity, aerodynamický odpor, Reinoldsovo číslo a aerodynamické tunely, aerodynamické profily, obtekanie profilu, tetivu, uhol nábehu, aerodynamický vztlak, rozloženie vztlaku na profile, vztlakovú čiaru profilu, poláru profilu a charakteristické body.

Medzinárodná štandardná atmosféra

Medzinárodná štandardná atmosféra je model atmosféry, ktorý definuje typické hodnoty teploty, tlaku a hustoty vzduchu v rôznych výškach. Tento model je využívaný pre výpočty a porovnávanie výkonov lietadiel.

Prúdenie vzduchu okolo prekážok, prúdnice, medzná vrstva, víry, trecí odpor

Pri pohybe vzduchu okolo prekážok dochádza k tvorbe prúdnice, ktorá je závislá od tvaru prekážky a rýchlosti prúdenia vzduchu. Medzná vrstva je tenká vrstva vzduchu pri povrchu prekážky, v ktorej sa vyskytujú zmiešané prúdy. Víry sú oblasti prúdu, v ktorých dochádza k zakriveniu prúdových línií. Trecí odpor je odpor spôsobený trením vzduchu o povrch prekážky.

Bernoulliho rovnica a rovnica kontinuity

Bernoulliho rovnica je zákon, ktorý opisuje zachovanie energie v prúdiacom tekutinovom médiu, ako je vzduch. Rovnica kontinuity hovorí o zachovaní hmotnosti v prúdiacom médiu. Tieto rovnice sa používajú na výpočet rýchlosti a tlaku vzduchu pri obtekaní profilu a iných aerodynamických objektov.

Aerodynamický odpor, závislosť odporu na rýchlosti, súčiniteľ odporu, vzorec aerodynamického odporu

Aerodynamický odpor je síla, ktorá pôsobí proti pohybu lietadla vzduchom. Odpor je závislý od rýchlosti lietadla, tvaru a plochy objektu a ďalších faktorov. Súčiniteľ odporu je bezrozmerná hodnota, ktorá vyjadruje pomer medzi odporom a dynamickým tlakom vzduchu. Vzorec pre výpočet aerodynamického odporu zahŕňa súčiniteľ odporu, plochu objektu a hustotu vzduchu.

Reinoldsovo číslo Re a aerodynamické tunely

Reinoldsovo číslo je bezrozmerná hodnota, ktorá charakterizuje pomer medzi viskóznymi a inertnými silami v prúdiacom médiu. Toto číslo je dôležité pre určenie typu prúdenia vzduchu okolo objektu. Aerodynamický tunel je zariadenie, ktoré umožňuje simulovať prúdenie vzduchu okolo modelu objektu. Tieto tunely sa používajú na testovanie aerodynamických vlastností lietadiel a iných objektov.

Aerodynamické profily

Aerodynamické profily sú tvarované plochy, ktoré sa používajú na krídla a iné nosné plochy lietadiel. Tieto profily majú špecifické tvarovanie, ktoré umožňuje generovať vztlak a riadiť tok vzduchu okolo krídla.

Geometrické charakteristiky profilu

Geometrické charakteristiky profilu zahŕňajú hrúbku profilu, zakrivenie, tvar konca a ďalšie parametre, ktoré ovplyvňujú aerodynamické vlastnosti profilu.

Obtekanie profilu

Obtekanie profilu je proces, pri ktorom sa vzduch pohybuje okolo profilu. Obtekanie profilu závisí od uhla nábehu, rýchlosti, geometrie profilu a ďalších faktorov.

Tetiva, uhol nábehu

Tetiva je priama čiara, ktorá prechádza od začiatku profilu po koniec profilu. Uhol nábehu je uhol medzi tetivou a smerom prúdenia vzduchu.

Aerodynamický vztlak, závislosť vztlaku na rýchlosti, súčiniteľ vztlaku, vzorec pre výpočet vztlaku

Aerodynamický vztlak je síla, ktorá zdvíha lietadlo nahor. Vztlak závisí od rýchlosti lietadla,

uhla nábehu, hustoty vzduchu a plochy profilu. Súčiniteľ vztlaku je bezrozmerná hodnota, ktorá vyjadruje pomer vztlaku a dynamického tlaku vzduchu. Vzorec pre výpočet vztlaku zahŕňa súčiniteľ vztlaku, plochu profilu a hustotu vzduchu.

Rozloženie vztlaku na profile, výslednica vztlaku

Vztlak sa rozkladá na profile lietadla, pričom každý profil generuje svoj podiel vztlaku. Výslednica vztlaku je vektorová suma všetkých vztlakov generovaných profilmi a predstavuje celkový vztlak lietadla.

Vztlaková čiara profilu, kritický uhol nábehu

Vztlaková čiara profilu je čiara, ktorá prechádza cez stred plochy profilu a je rovnobežná s tetivou. Kritický uhol nábehu je maximálny uhol nábehu, pri ktorom profil ešte generuje vztlak bez straty vztlaku a vzniku aerodynamického odporu.

Polára profilu, charakteristické body

Polára profilu je grafické znázornenie vzťahu medzi vztlakom, odporom a uhlom nábehu pre daný profil. Charakteristické body na poláre profilu zahŕňajú bod minimálneho odporu, maximálneho vztlaku a kritický uhol nábehu. Tieto body sú dôležité pre určenie optimálneho výkonu profilu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥