Normálna konania

Termín Normálna konania sa používa v kontexte počítačom riadených lietadiel. Označuje stav, v ktorom je zamýšľaný riadiaci prvok, rozširujúce a ochranné funkcie plne k dispozícii. …

Motorový vetroň

Motorový vetroň predstavuje lietadlo, vybavené jedným alebo viacerými motormi, ktoré má vypnutý motor alebo motory, a zároveň zachováva charakteristiky vetroňa. Tento typ lietadla kombinuje výhody …

Deklinácie

Deklinácia, známa aj ako Magnetic variation v angličtine, je dôležitý letecký odborný výraz, ktorý označuje odchýlku medzi geografickým severom a magnetickým severom na danom mieste …

Zamrznutý / zamknutý

ZAMRZNUTÝ / ZAMKNUTÝ STAV V LETECTVÍ V letectve je pojem zamrznutý / zamknutý stav kľúčovým aspektom, ktorý sa týka stabilného stavu alebo podmienok v určitom …

Prevodná vrstva

PREVODNÁ VRSTVA V LETECKEJ DOPRAVE Prevodná vrstva je dôležitým pojmom v letectve, ktorý definuje určitý vzdušný priestor medzi prevodnou nadmorskou výškou a prevodnou hladinou. Táto …

Objektívne skúška

CIEĽOVÝ TEST V LETECKOM PRIEMYSE Cieľový test je špecifický typ hodnotiacej metódy používanej v leteckom priemysle na kvantitatívne posúdenie výkonnosti alebo schopností na základe porovnávania …

LETOVÝ ZAPISOVAČ

LETOVÝ ZAPISOVAČ V LETECKEJ DOPRAVE Letový zapisovač, známy tiež ako letový zapisovač, je zariadenie inštalované v lietadle na účely získania dát potrebných pre odborné vyšetrovanie …

hraničná kontrola

Hraničná Kontrola v Kontexte Letectva V leteckom priemysle je hraničná kontrola dôležitým aspektom zabezpečenia letectva a národnej bezpečnosti. Termín hraničná kontrola označuje proces kontroly, ktorý …

Transmisometr

Transmisometr, známy aj ako transmissometer, je špecializovaný prístroj používaný v leteckom priemysle na meranie schopnosti atmosféry prenášať svetlo. Tento zariadenie je dôležité pre letiská a …

Praktická skúška

Praktická skúška je dôležitou súčasťou procesu získavania leteckého preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie. Táto forma skúšky posudzuje praktické zručnosti a schopnosti uchádzača na získanie požadovaného leteckého …

Letová spôsobilosť

Letová spôsobilosť, často označovaná ako Airworthiness, je kritickým pojmom v leteckom priemysle. Tento termín sa vzťahuje na stav lietadla, motora, vrtule alebo iných leteckých komponentov, …

športové lietanie

Športové lietanie predstavuje vzrušujúcu činnosť, ktorá je vykonávaná s cieľom športu, rekreácie a vzdelávania. Oproti komerčným letom, ktoré sú často spojené s odplátou, športové lietanie …

kontrolné stanovište

Kontrolné stanovište, známe aj ako checkpoint, je dôležitým pojmom v leteckej terminológii, ktorý označuje špecifický bod alebo miesto v leteckom systéme navigácie, kde sú vykonávané …

Iba príjem

Iba príjem, známy aj ako Receiving only, predstavuje letecký výraz, ktorý označuje schopnosť prijímať rádiové signály alebo iné druhy komunikačných signálov bez možnosti ich zasielania …

Záchranný čln

Záchranný čln, v angličtine označovaný ako Rescue boat alebo skratkou RB, je nevyhnutným nástrojom pri rôznych záchranných operáciách, ktoré sa uskutočňujú na vodných plochách alebo …

Výkon na brzde

V leteckej terminológii je pojem Brake Horsepower preložený do slovenčiny ako Výkon na brzde. Tento termín označuje výkon dodávaný na hriadeľ vrtule (hlavný pohon alebo …

Kvalita údajov

Kvalita údajov Kvalita údajov predstavuje stupeň alebo úroveň spoľahlivosti, že poskytované údaje spĺňajú požiadavky ich používateľa pokiaľ ide o presnosť, rozlišovaciu presnosť (rozlíšenie) a integritu. …

Strih vetra

Strih vetra, v leteckej terminológii známy aj ako Wind Shear, je závažným meteorologickým javom, ktorý môže mať vážne dôsledky na priebeh letu lietadla. Ide o …

Reakčná doba

Reakčná doba, často označovaná aj ako čas odpovede, je kritickým faktorom v letectve, ktorý ovplyvňuje schopnosť lietadla rýchlo a presne reagovať na rôzne podnety a …

Provedu

Provedu – Provedu V leteckých komunikáciách je dôležité mať štandardizované a jasné výrazy, aby sa predišlo nedorozumeniam a zabezpečila bezpečnosť letu. Jeden z takýchto výrazov …

vyšetrovanie

Vyšetrovanie v leteckom kontexte predstavuje dôkladné skúmanie incidentu alebo nehody bezpečnosti, ktoré sa udiali v leteckom odvetví. Jeho cieľom je zistiť príčiny udalosti, identifikovať chyby …