Riadená oblasť

Riadená oblasť, skrátene CTA (z anglického Control Area), predstavuje určený vzdušný priestor v leteckej navigácii, ktorý sa nachádza nad stanovenou výškou nad zemou. Táto oblasť …

Pohybová plocha

Pohybová plocha v leteckom prostredí, známa aj ako Movement area v angličtine, predstavuje dôležitú časť letiska, ktorá je špeciálne určená na vzlety, pristátia a rolovanie …

Signalizačné plocha

Signalizačná plocha je dôležitou súčasťou letiska, ktorá slúži na umiestňovanie pozemných návěští a iných leteckých komunikačných zariadení. Táto plocha je neoddeliteľnou súčasťou letiskovej infraštruktúry a …

Control area

Control Area v leteckom odbore: Control Area (CA) je v leteckom kontexte definovaná ako konkrétna oblasť v nebi, ktorá je riadená leteckými kontrolnými službami. Je …

Pristávacia plocha

Pristávacia plocha v leteckom priemysle: Pristávacia plocha je kľúčovým prvkom každého letiska a je dôkladne navrhnutá a udržiavaná na zabezpečenie bezpečného pristátia a vzletu lietadiel. …

Parkovacia plocha

Parkovacia plocha v leteckej terminológii označuje miesto na letisku alebo leteckej základni, kde sú umiestnené lietadlá počas doby, keď nie sú v prevádzke. Táto oblasť …

demarkačný priestor

Demarkačný priestor je určený ako oblasť, ktorá je oddelená pomocou kontroly vstupu od vyhradených bezpečnostných zón alebo, ak je demarkačný priestor samotným vyhradeným bezpečnostným priestorom, …

Návestná plocha

Návestná plocha, známa aj ako Signal area, je definovaná ako určená plocha na letisku, na ktorú sa umiestňujú pozemné návesti. Tieto návesti sú kľúčové pre …

Oblastní mapa

Oblastná mapa, známa aj ako Area Chart v anglickom leteckom jazyku, je jedným z vizuálnych nástrojov používaných v leteckej analýze a štatistike na zobrazenie dát …

Bezpečnostná plocha

Bezpečnostná plocha je v leteckom kontexte dôležitým pojmom, ktorý sa týka bezpečnosti prevádzky na heliportoch. Táto plocha predstavuje špecifickú oblasť okolo hlavnej vzletovo-pristávacej plochy (FATO), …

Sekundárny priestor

Sekundárny priestor je letecký termín, ktorý označuje určený priestor na každej strane primárneho priestoru, ktorý je rozložený pozdĺž nominálnej trasy letu. V tomto priestore sa …

vyčkávacia priestor

V leteckom priemysle znamená výraz staging area priestor alebo oblasť, ktorá je určená na dočasné uloženie, zoskupenie alebo prípravu leteckých vozidiel, zariadení alebo nákladov pred …

Signálne plocha

Signálne plochy sú dôležitou súčasťou leteckých operácií na letiskách po celom svete. Tieto plochy sú špeciálne vyhradené oblasti na letisku, ktoré slúžia na vystavovanie rôznych …

Sekundárne priestor

Sekundárny priestor v leteckom kontexte predstavuje určený priestor, rozložený po oboch stranách primárneho priestoru a pozdĺž stanovenej letovej trasy. V tomto priestore je zabezpečená postupne …

Area chart

Area chart je typ grafu, ktorý sa používa na vizualizáciu dát v časovom rámci alebo na zobrazenie zmien hodnôt v čase. Tento typ grafu je …

Primárne priestor

V leteckom odbore sa termín primary area, čo by sme mohli preložiť ako primárne priestor, odvoláva na definovaný priestor symetricky rozložený pozdĺž určenej letovéj trate, …

Primárny priestor

Termín Primary area v leteckom odbore sa vo slovenčine prekladá ako Primárny priestor. Tento pojmový termín sa týka určitého priestoru, ktorý je špecificky definovaný pozdĺž …

Priestor prác

Pracovný priestor na letisku je definovaný ako časť letiska, kde momentálne prebiehajú stavebné práce alebo údržba letiska. Tento termín sa používa na označenie oblasti, ktorá …

areál letiska

Termín areál letiska je v leteckom priemysle kľúčovým pojmom, ktorý označuje celkový priestor, ktorý letisko zahŕňa a ovláda. Tento priestor je podrobne štruktúrovaný na rôzne …

bezpečná zóna

Bezpečná zóna, v leteckom kontexte označovaná ako safe area, je dôležitým pojmom v letectve, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a pohodu cestujúcich, personálu a leteckých vozidiel. Táto …

Nepoužitelná plocha

Unserviceable area znamená nepoužitelnú plochu v leteckom odbore. Ide o časť pohybovej plochy na letisku alebo letiskovom území, ktorú nie je možné použiť pre prevádzku …