Riadenie toku

Riadenie toku (anglicky Flow control) je súbor opatrení navrhnutých na reguláciu toku leteckej prevádzky do určeného vzdušného priestoru, po určitej trase alebo smerom k určitému …

Hektopascal

Hektopascal (taktiež známe ako hectopascal) je jednotka tlaku používaná v medzinárodnom mernom systéme SI. Táto jednotka je ekvivalentná stotinám pascala (Pa) a je široko využívaná …

dekanewtony

DekaNewtons, tiež označované ako dekanewtony, predstavujú jednotku sily v medzinárodnom mernom systéme SI. Táto jednotka je odvodená od newtona (N) a je ekvivalentná desiatim newtonom. …

Vzduch-vzduch

Vzduch-vzduch (anglicky Air-to-air) je letecký odborný termín, ktorý označuje typ zbrane alebo systému v letectve, ktorý je navrhnutý na útoky alebo obranu proti iným vzdušným …

teplovzdušný balón

Teplovzdušný balón je špecifický typ aerostatu, ktorý funguje na princípe vzdušnej hmotnosti. Tento bezmotorový lietajúci prostriedok je ľahší ako vzduch a jeho pohyb je riadený …

Spoločný bod

Spoločný bod v leteckom kontexte označuje konkrétny bod na povrchu zeme, ktorý je spoločný pre dráhy letu dvoch lietadiel. Tento bod je dôležitým referenčným bodom, …

osvedčovanie

V leteckom priemysle je osvedčovanie kľúčovým procesom, ktorý zabezpečuje, že výrobky, súčasti, zariadenia, organizácie alebo jednotlivci spĺňajú stanovené požiadavky a normy. Osvedčovanie je akýmkoľvek druhom …

Kvalifikovanosť

V leteckom priemysle je kompetentnosť kľúčovým aspektom hodnotenia schopností a kvalifikácií leteckých profesionálov. Tento termín sa definuje ako kombinácia dovedností, znalostí a postojov, ktoré sú …

chvostový rotor

V leteckom priemysle je chvostový rotor kritickou súčasťou helikoptéry, ktorá zabezpečuje stabilitu a riadenie počas letu. Táto technická súčiastka je taktiež známa ako chvostová vrtuľka …

Dohľadnosť

Vo svete leteckého priemyslu je termín dohľadnosť (anglicky visibility) kritickým faktorom ovplyvňujúcim bezpečnosť a plynulosť leteckých operácií. Dohľadnosť je definovaná ako maximálna vzdialenosť, na ktorú …

odbavovacia plocha

Odbavovacia plocha – Apron Odbavovacia plocha je v leteckom prostredí definovaná ako vymedzená plocha na letisku, ktorá je určená na umiestnenie lietadiel pred začiatkom alebo …

Zamračené

Zamračené nebo v leteckom slangu overcast je meteorologický pojem označujúci stav oblohy, keď je zakrytá hustými vrstvami oblakov, čo znamená, že slnečné lúče sú čiastočne …

Štvrtok

Termín Čtvrtek (Thursday) je jedným z dní v týždni, ktorý má v leteckom odbore svoje špecifické významy a použitie. Dni v týždni sú dôležité pri …

Obmedzené na

Termín Omezeno na (Limited to) je kľúčovým pojmom v leteckom odbore, ktorý označuje obmedzenie alebo obmedzený rozsah určitého aspektu leteckej prevádzky. Toto obmedzenie môže mať …

AIRMET

AIRMET je dôležitým pojmom v leteckom odbore, ktorý označuje informácie o meteorologických javoch na trati, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť leteckej prevádzky v nízkych výškach. Tieto …

Tornádo

Tornádo je extrémne nebezpečným a silným atmosférickým javom, ktorý sa prejavuje vo forme rotujúceho zvlneného stĺpca vzduchu, ktorý dosahuje zemský povrch. Tornáda patria medzi najničivejšie …

Stanica

Stanica je v leteckom kontexte označenie pre určité miesto alebo lokalitu, ktorá slúži ako bod kontaktu alebo základňa pre letecké operácie. Stanice môžu zahŕňať letiská, …

inšpekcia

Inšpekcia je v leteckom kontexte procesom dôkladného skúmania a posúdenia jedného alebo viacerých aspektov opatrení a postupov bezpečnostnej ochrany. Cieľom inšpekcie je stanoviť efektívnosť vykonávania …

Betón

Betón je základným stavebným materiálom používaným v rôznych leteckých konštrukciách. Je to zmes viazaná cementom, kameňovými agregátmi, pieskom a vodou, ktorá sa používa na vytváranie …

Hmotnosť

Hmotnosť hrá kľúčovú úlohu vo všetkých aspektoch leteckých operácií. Presné meranie a riadenie hmotnosti je základným predpokladom pre bezpečný a efektívny let. V leteckom priemysle …

Vrtuľa

Letecký Odborný Výraz: Vrtuľa (Propeller) Vrtuľa: Vrtuľa je kľúčovou súčasťou leteckých a iných motorových vozidiel, ktorá zabezpečuje pohon pohybom vzduchu. Termín Vrtuľa (Propeller) označuje kompletnú …