Príprava mapy

Po výbere aktuálnej leteckej mapy a po zvolení trate si túto zakreslite do mapy. Určite si kontrolné a otočné body, kurzy a vzdialenosti. Vyznačte si vypočítané časy zvolených traťových úsekov, prípadne vypočítané časy preletu význačných orientačných bodov alebo čiar. Orientačnými čiarami sa myslia diaľnice, štátne cesty, železnice, rieky a podobne. Nakreslené čiary by sa mali dať ľahko vymazať a nemali by prekrývať dôležité informácie v mape. Označte si najvyššie kóty v okolí plánovanej trate. Ak vo Vašej mape nie sú vyznačené zakázané a obmedzené priestory, význačné prekážky a iné dôležité údaje ako polohy klubových, alebo vojenských letísk a ich vzdušné priestory, tiež ich vyznačte do svojej mapy.

Určite vzdialenosti a potom dôsledne preskúmajte trať a všimnite si:

  • 1. nadmorskú výšku terénu, obzvlášť pohoria, kopce, veže, vedenia a iné prekážky,
  • 2. nebezpečné a zakázané priestory,
  • 3. iné letiská alebo pristávacie plochy,
  • 4. umiestnenie, dostupnosť a vzdialenosti medzi kontrolnými bodmi.

Pre správny odhad a opravu odchýlok od trate by mali byť na mape nakreslené čiary znosu. Tieto čiary vychádzajú pod uhlom 10o z východzieho a koncového bodu trate. Východzí bod musí byť dobre identifikovateľný, pretože presnosť nasadenia kurzu na trať je veľmi dôležitá. Pri nakreslení čiary trate zo stredu letiska a skutočnom nasadení kurzu z polohy po vetre môže byť chyba až 1.5 km.

Pre rýchle prepočty vzdialeností by ste si mali všetky trate rozdeliť na 5 minútové časové úseky. ÄŽalšia metóda je rozdeliť si úseky trate na štvrtiny. Obidva spôsoby sú pomôckou na určenie uletenej vzdialenosti, času a na zistenie chýb v navigácii.

Do výšky 300 m nad zemou (1000 ft) nemusíte podávať letový plán. Ak sa však rozhodnete letový plán podať, služby riadenia letovej prevádzky Vám týmto budú poskytovať tiež pohotovostnú službu. Ak zamýšľate letieť vo väčších výškach, musíte podať letový plán a tiež získať letové povolenie pre daný let.

Po zhromaždení údajov o plánovanom lete ich musíte zapísať do určených polí v letovom pláne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥