Rádiotelefónne spojenie

 • Rádiové rušenie, sankcie
 • Zbytočné vysielanie, falošné volacie znaky
 • Duplexná a simplexná prevádzka v rádiokomunikačnej prevádzke
 • Rádiotelefónna hláskovacia abeceda v slovenskom jazyku
 • Rádiotelefónna hláskovacia abeceda v anglickom jazyku
 • Vysielanie čísel
 • Technika reči pri vysielaní
 • Slová a frázy pri vysielaní v anglickom jazyku: (rozumiem, vykonám, dávajte, pokračujte, prejdite na frekvenciu, príjem, koniec, čakajte, opakujte, správne, ako počujete, oznámte, povolené, rolovanie, stop, vzlet, priblíženie, stúpanie, klesanie, hladina, výška, udržujte, odlet, pozdĺž, medzi, točte, vľavo, vpravo, hore, dole, priamo, rolovacia dráha, vzletová a pristávacia dráha, prah dráhy, heliport, svetlá, veža, letisko, okruh, vyčkávací obrazec, vietor, dohľadnosť, teplota rosný bod, tlak, vrtuľník, lietadlo….)
 • Používanie skratiek v letových prevádzkových službách (ABM, ACFT,AD, AGL, GND, ARR, ASC, ATIS, CTR, DES, DIST, ETA, FIR, FREQ, REQ, HLDG, HO, RPT, U/S. ADF, DEP …)
 • Q kódy používané v letových prevádzkových službách (QAM, QAN, QBB, QBA, QBT, QDM, QDR, QFF, QFE, QNH, QTE, QUJ …)
 • Časová sústava
 • Zásady pri nadväzovaní spojenia
 • Ukončenie rádiového spojenia
 • Záznam spojenia a správ
 • Postupy pre skúšobné vysielanie
 • Stupnica čitateľnosti vysielania

Rádiotelefónne spojenie je dôležitou súčasťou leteckej komunikácie, ktorá umožňuje vzájomnú výmenu správ medzi lietadlami a pozemnými stanoviskami. Pri rádiotelefónnom spojení je dôležité dodržiavať určité postupy a používať štandardizovanú terminológiu, aby sa zabezpečila jasná a efektívna komunikácia.

Rádiové rušenie, sankcie

Rádiové rušenie je nežiaduce rušenie, ktoré môže ovplyvniť kvalitu a spoľahlivosť rádiového spojenia. Je dôležité dodržiavať pravidlá o vysielaní a prijímaní, aby sa minimalizovalo rušenie a zabezpečila sa bezpečná prevádzka. Porušenie týchto pravidiel môže mať vážne následky a môže byť sankcionované.

Duplexná a simplexná prevádzka v rádiokomunikačnej prevádzke

Duplexná prevádzka je forma rádiokomunikačnej prevádzky, kde sa vysiela a prijíma na rôznych frekvenciách. To umožňuje súčasné vysielanie a prijímanie správ medzi dvoma stranami. Naopak, simplexná prevádzka je forma rádiokomunikačnej prevádzky, kde sa vysiela a prijíma na tej istej frekvencii, ale v rôznych časových intervaloch.

Rádiotelefónna hláskovacia abeceda

Rádiotelefónna hláskovacia abeceda sa používa na presné a jasné prezentovanie písmen a čísel prostredníctvom rádia. Hlásky sú priradené k jednotlivým písmenám a číslam, aby sa minimalizovalo nedorozumenie pri komunikácii. Existujú rádiotelefónne hláskovacie abecedy v slovenskom aj anglickom jazyku.

Používanie skratiek v letových prevádzkových službách

V letových prevádzkových službách sa často používajú skratky na označenie rôznych termínov a pojmov. Tieto skratky pomáhajú zjednodušiť a skrátiť komunikačný proces. Príklady takýchto skratiek zahŕňajú ABM (Airborne), ACFT (Aircraft), AD (Aerodrome), AGL (Above Ground Level), GND (Ground), ARR (Arrival), ASC (Assigned), ATIS (Automatic Terminal Information Service), CTR (Control Zone), DES (Descent), DIST (Distance), ETA (Estimated Time of Arrival), FIR (Flight Information Region), FREQ (Frequency), REQ (Request), HLDG (Holding), HO (Handover), RPT (Report), U/S (Unserviceable), ADF (Automatic Direction Finder), DEP (Departure) a ďalšie.

Q kódy používané v letových prevádzkových službách

Q kódy sú štandardizované skratky používané v letových prevádzkových službách na označenie rôznych informácií a instrukcií. Tieto kódy sa používajú na zjednodušenie a štandardizáciu komunikácie medzi leteckými posádkami a pozemnými stanoviskami. Príklady Q kódov zahŕňajú QAM (I am changing to frequency…), QAN (What is my frequency?), QBB (I am not receiving your transmission), QBA (I am receiving your transmission poorly), QBT (I am receiving your transmission perfectly), QDM (Magnetic bearing), QDR (True bearing), QFF (Altimeter setting), QFE (QNH at aerodrome elevation), QNH (Altimeter setting at mean sea level), QTE (True bearing from…), QUJ (The flying weather is…), a ďalšie.

Časová sústava

V letectve sa používa svetový koordinovaný čas (UTC) ako referenčná časová sústava. UTC je založený na atómových hodinách a je nezávislý od miestnej časovej zóny. Letecká komunikácia a navigácia sa riadia podľa tohto celosvetového štandardu, aby sa minimalizovalo nedorozumenie spojené s rôznymi miestnymi časmi.

Zásady pri nadväzovaní spojenia, ukončenie rádiového spojenia a záznamy spojenia a správ

Pri nadväzovaní spojenia je dôležité dodržiavať určité zásady, ako napríklad predstavenie sa, vyjadrenie účelu spojenia a použitie správnych volacích znakov. Ukončenie rádiového spojenia by malo byť jasné a presné. Záznamy spojenia a správ sa udržujú na základe stanovených postupov a sú dôležité pre následné overenie a monitorovanie komunikácie.

Stupnica čitateľnosti vysielania

Stupnica čitateľnosti vysielania sa používa na vyjadrenie kvality a čitateľnosti prijímaných rádiových správ. Stupnica zahŕňa hodnoty od 1 do 5, pričom 1 znamená veľmi slabý a nečitateľný signál a 5 znamená veľmi silný a čitateľný signál. Táto stupnica sa používa pri komunikácii, aby sa poskytla spätná väzba o kvalite prijímaného signálu.

Komentáre k článku Rádiotelefónne spojenie (5)

 1. Ako základné princípy rádiotelefónneho spojenia ovplyvňujú komunikáciu medzi pilotom a riadiacou vežou?

 2. Základné princípy zabezpečujú efektívnu a jasnú komunikáciu, ktorá je kritická pre bezpečnosť letov.

 3. Existuje debata o tom, či by mali byť štandardy rádiotelefónneho spojenia aktualizované alebo revízované?

 4. Akákoľvek diskusia o aktualizácii štandardov by zahŕňala zváženie technologického pokroku a bezpečnostných požiadaviek.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥