Účinky na ľudský organizmus a výkonnosť

 • Vplyv narastajúcej výšky
 • Prestup plynov
 • Hypoxia, príznaky a prevencia
 • Pretlakovanie kabíny
 • účinky rýchlej dekompresie
 • Čas užitočného vedomia
 • Použitie kyslíkových masiek a rýchleho zostupu
 • Hyperventilácia a zrýchlené dýchanie, príznaky a zabránenie
 • účinky odstredivého zrýchlenia a preťaženia
 • Fyziológia zraku
 • Obmedzenie zrakového systému
 • Chyby zraku
 • Optické klamy, preludy, ilúzie a následky
 • Priestorová dezorientácia
 • Zabránenie dezorientácie
 • Fyziológia sluchu
 • Vnemy vnútorného ucha
 • účinky zmeny výšky
 • Hluk a strata sluchu, ochrana sluchu
 • Priestorová dezorientácia, rozpory medzi ušami a očami
 • Prevencia dezorientácie
 • Kinetóza, príčiny, príznaky, prevencia
 • Lietanie a zdravotné požiadavky
 • Vplyv bežných indispozícií a liekov
 • Nachladenie, žalúdočné nevoľnosti,
 • Vplyv liekov a liečiv
 • Vplyv alkoholu a iných omamných látok
 • Rôznosť aspektov osobnej zdatnosti
 • Vplyv hĺbkového potápania s prístrojom
 • Imunizácia
 • Darovanie krvi
 • Nebezpečný tovar a toxické riziká
 • Oxid uhoľnatý od výfukov a ohrievačov
 • Základná psychológia (Informačný proces, pojmy vnímania, poznávacie vnímanie, očakávanie, predvídanie, zvyky)
 • Centrálny kanál rozhodovania (duševné pracovné zaťaženie, obmedzovanie, informačné zdroje, stimuly a pozornosť, verbálna komunikácia, pamäť a jej hranice, príčiny chybného výkladu)
 • Stres (príčiny a vplyv, predstavy o vyburcovaní, vplyv na výkonnosť, rozpoznávanie stresu, znižovanie stresu)
 • Rezignácia v strese a nesprávne rozhodnutia
 • Posúdenie a tvorba rozhodnutia (predstavy o úsudku pilotov, psychologické postoje, aspekty správania, zhodnotenie rizika, rozvoj uvedomenia si situácie)
 • Bezpečnostné zdravotné letové normy
 • Kontrola zdravotného stavu lietajúceho personálu, pravidelné prehliadky
 • Čas na odpočinok a regeneráciu
 • Kúpeľná a liečebná starostlivosť
 • Rôzne aspekty zatajovania skutočného zdravotného stavu pilotmi
 • Správna životospráva a stravovacie návyky
 • Sociálne a rodinné zázemie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥