Dokumenty na palube

Každý pilot musí mať na palube vrtuľníka doklady a dokumenty:

 • Preukaz spôsobilosti (pilotný preukaz)
 • Všeobecné vysvedčenie rádiotelefonistu
 • Zdravotná knižka (ak je požadovaná)
 • Osvedčenie o zápise do leteckého registra
 • Platné osvedčenie o letovej spôsobilosti
 • Povolenie k zriadeniu a prevádzkovaniu palubnej rádiostanice
 • Palubný denník, alebo iný doklad ho nahradzujúci
 • Letová príručka
 • Prevádzková príručka
 • Potvrdenie o vykonanej údržbe
 • Zoznam núdzových a záchranných prostriedkov
 • Letové predpisy L-2, L-6/II, L-11
 • Zoznam núdzových postupov
 • Signály pre pátranie a záchranu
 • Kniha kontrol
 • Mapa ICAO 1:500 000
 • Pri navigačných letoch navigačný štítok a meteorologické informácie pre zamýšľanú trať letu.

Dokumenty a osvedčenia na palube vrtuľníka sú dôležité pre potvrdenie spôsobilosti pilota a zabezpečenie bezpečnej prevádzky lietadla. Tu je zoznam niektorých z týchto dokumentov:

 1. Preukaz spôsobilosti (pilotný preukaz): Tento preukaz potvrdzuje, že pilot má potrebné kvalifikácie a schopnosti na riadenie vrtuľníka.
 2. Všeobecné vysvedčenie rádiotelefonistu: Ak je potrebné komunikovať rádiom, pilot musí mať platné vysvedčenie rádiotelefonistu, čo zaručuje jeho schopnosť správne a účinne komunikovať s riadiacimi strediskami.
 3. Zdravotná knižka: V niektorých prípadoch sa vyžaduje zdravotná knižka, ktorá dokladá fyzickú spôsobilosť pilota na vykonávanie leteckých činností.
 4. Osvedčenie o zápise do leteckého registra: Toto osvedčenie potvrdzuje, že vrtuľník je zaevidovaný v leteckom registri a že pilot má oprávnenie ho prevádzkovať.
 5. Platné osvedčenie o letovej spôsobilosti: Osvedčenie o letovej spôsobilosti je dôležitým dokumentom, ktorý overuje technickú správnosť a bezpečnosť vrtuľníka. Musí byť platné a pravidelne obnovované.
 6. Povolenie k zriadeniu a prevádzkovaniu palubnej rádiostanice: Ak je na palube vrtuľníka inštalovaná palubná rádiostanica, musí pilot mať povolenie na jej zriadenie a prevádzkovanie.
 7. Palubný denník: Palubný denník je dokument, v ktorom sa zaznamenávajú informácie o letoch, prevádzke vrtuľníka, údržbe a iných dôležitých udalostiach.
 8. Letová príručka: Letová príručka obsahuje podrobné informácie o vrtuľníku, jeho výkonoch, prevádzke, postupoch a bezpečnostných pokynoch. Je dôležitým zdrojom informácií pre pilota.
 9. Prevádzková príručka: Prevádzková príručka obsahuje informácie o prevádzke vrtuľníka, vrátane postupov, pokynov a zásad, ktoré treba dodržiavať pri prevádzke.
 10. Potvrdenie o vykonanej údržbe: Potvrdenie o vykonanej údržbe dokumentuje, že vrtuľník bol pravidelne a správne údržbovaný, a že je v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave.
 11. Zoznam núdzových a záchranných prostriedkov: Zoznam núdzových a záchranných prostriedkov obsahuje informácie o vybavení na palube vrtuľníka, ktoré slúžia na poskytnutie pomoci a ochranu v prípade núdze.
 12. Letové predpisy: Pilot musí mať prístup k príslušným letovým predpisom, ktoré regulujú letovú prevádzku a bezpečnosť letu.
 13. Mapa ICAO 1:500 000: Táto mapa poskytuje dôležité informácie o teréne, navigačných bodoch a iných údajoch potrebných pre plánovanie a vykonávanie letov.

Tieto dokumenty a osvedčenia sú nevyhnutné pre dodržiavanie leteckých predpisov, zabezpečenie bezpečnosti letu a potvrdenie spôsobilosti pilota a vrtuľníka na vykonávanie leteckých činností.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥