Náuka o zemeguli

  • Základné znalosti o zemeguli, tvar pohyby, obvod, priemer, súradnicová sieť
  • Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka
  • Veľká a malá kružnica
  • Ortodroma, loxodroma
  • Krivka rovnakých smerníkov
  • Agona izogona
  • Merné jednotky

Náuka o zemeguli zahŕňa základné znalosti o zemeguli ako telesa, jej tvare, pohybe a geometrických vlastnostiach, ktoré sú dôležité pre geografické a navigačné účely.

Základné znalosti o zemeguli

Zemeguľa je planétou, na ktorej žijeme, a má guľovitý tvar. Jej pohyb zahŕňa rotáciu okolo svojej osi a obeh okolo Slnka. Obvod Zeme je dĺžkou kruhu, ktorý prechádza rovníkom, a priemer Zeme je vzdialenosť od jedného bodu na povrchu k protiľahlému bodu cez stred.

Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka

Zemepisná šírka je uhlová vzdialenosť medzi bodom na zemskom povrchu a rovnicou. Meria sa v stupňoch od 0° na rovníku s maximálnou hodnotou 90° na pól. Zemepisná dĺžka je uhlová vzdialenosť medzi bodom a nulovým meridiánom (Greenwichom) a meria sa v stupňoch od 0° na Greenwichu s maximálnou hodnotou 180° na protilehlom meridiáne.

Veľká a malá kružnica

Veľká kružnica je kružnica na povrchu Zeme, ktorá je rovnako veľká ako rovník. Je to najväčší kruh, ktorý môže byť na sférickom telese, a delí Zemeguľu na dve rovnako veľké polovice. Malá kružnica je kružnica, ktorá nie je veľkou kružnicou, a jej priemer je menší ako priemer rovníka.

Ortodroma a loxodroma

Ortodroma je najkratšia cesta medzi dvoma bodmi na povrchu Zeme. Je to oblúk veľkej kružnice, ktorá predstavuje najkratšiu vzdialenosť medzi dvoma bodmi na sférickom telese. Loxodroma je čiarový oblúk, ktorý tvorí konštantný uhol s všetkými meridiánmi. Na loxodrome je smer konštantný a vektorový smer sa nemení.

Krivka rovnakých smerníkov a agona izogona

Krivka rovnakých smerníkov je kruhová čiara, ktorá spojuje body na povrchu Zeme, v ktorých majú smerníky rovnaký smer. Tieto krivky sa používajú pre navigáciu a orientáciu v teréne. Agona izogona je krivka na mape, ktorá spojuje body s rovnakou magnetickou agóniou (deklináciou), čo je uhol medzi magnetickým severom a geografickým severom.

Merné jednotky

V náuke o zemeguli sa používajú rôzne merné jednotky na meranie vzdialenosti, času a iných fyzikálnych veličín. Niektoré z bežných merných jednotiek zahŕňajú metre (m) na meranie vzdialenosti, sekundy (s) na meranie času a stupne (°) na meranie uhlov. Existujú tiež špeciálne merné jednotky používané v letectve a navigácii, ako napríklad námorné míle (NM) na meranie vzdialenosti a stupne a minúty na meranie zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥