Radián

Radián je základná jednotka merania uhla v goniometrii a matematike. Definuje sa ako rovinný úhel, ktorý je sevretý dvoma polomermi kruhu, vytínajúcimi na jeho obvode oblúk o dĺžke rovnakej veľkosti ako polomer tohto kruhu. Výraz radian pochádza z latinského slova radius, čo znamená polomer. Jedným radiánom je zmeraný úhel, ktorý odpovedá dĺžke oblúka rovnakej ako polomer kruhu.Radian je bezrozmerná veličina, ktorá je dôležitá v matematických a fyzikálnych výpočtoch, najmä pri štúdiu kruhových pohybov a vlnenia. Prepočty medzi radiánmi a stupňami, ktoré sú ďalšou jednotkou merania uhla, sú založené na vzťahu, že 360 stupňov je rovných 2π (približne 6,28319) radiánom. Tento fakt umožňuje prevádzku medzi stupňami a radiánmi prostredníctvom vzťahu π rad = 180°.Použitie radiánov v matematike je často spojené s trigonometrickými funkciami, ako sú sinus, kosinus a tangens. V týchto funkciách sa argumenty udávajú v radiánoch, čo vedie k zjednodušeným a prirodzeným matematickým vzťahom pri riešení rôznych problémov. Radian je základným nástrojom pre matematikov, fyzikov a inžinierov pri modelovaní a analýze rôznych kruhových javov a procesov v prírode a technike.

Radián je rovinný úhel sevřený dvěma poloměry kruhu, vytínajícími na jeho obvodě oblouk o délce rovné poloměru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥