Výška rozhodnutia

Výška rozhodnutia (Decision Height): Kľúčový Pojem v Leteckej Navigácii

V leteckej navigácii je výška rozhodnutia kritickým faktorom, ktorý určuje, kedy a ako pilot pokračuje v pristátí alebo vykoná nezdařený pokus o pristátie. Výška rozhodnutia je definovaná ako špecifická nadmořská výška alebo výška nad povrchom prahu dráhy, pri ktorej pilot musí mať jasné vizuálne referencie na pristátie. Ak tieto vizuálne referencie nie sú splnené, pilot musí okamžite zahájiť postup nezdařeného pristátia.

Rozpoznanie a Dôležitosť Výšky Rozhodnutia

Výška rozhodnutia (DH) a nadmořská výška rozhodnutia (DA) sú kriticky dôležité v prípadech, kedy je počasie zlé alebo viditeľnosť obmedzená. Nadmořská výška rozhodnutia je výška nad strednou hladinou mora, ktorá určuje začiatok postupu nezdařeného pristátia. Na druhej strane je výška rozhodnutia výška nad povrchom prahu dráhy, ktorá poskytuje pilotovi potrebný priestor na bezpečné pristátie.

Vizuálne Referencie a Ich Dôležitosť

Požadované vizuálne referencie sú kritériá, ktoré piloti musia splniť, aby mohli bezpečne pokračovať v pristátí. Ide o vizuálne body, ktoré pilotovi umožňujú správne posúdiť polohu lietadla vzhľadom k pristávacej dráhe a určiť, či je lietadlo v správnej trajektórii na pristátie. Tieto vizuálne referencie sú nevyhnutné pre bezpečné pristátie, najmä pri zhoršených poveternostných podmienkach.

Výška rozhodnutia je kľúčovým faktorom v leteckej navigácii, ktorý zabezpečuje bezpečné pristátie lietadla za rôznych podmienok. Piloti musia presne poznať a rešpektovať výšku rozhodnutia a byť schopní rozpoznať požadované vizuálne referencie. Tieto údaje sú nevyhnutné pre bezpečnosť a úspešnosť pristátia v leteckej doprave.

Výška rozhodnutí – Decision height

Stanovená nadmořská výška nebo výška při přesném přiblížení nebo přiblížení s vertikálním vedením ve které musí být zahájen postup nezdařeného přiblížení, nebylo-li dosaženo požadované vizuální reference pro pokračování v přiblížení. Poznámka 1: Nadmořská výška rozhodnutí (DA) je vztažena ke střední hladině moře a výška rozhodnutí (DH) je vztažena k výšce prahu dráhy nad mořem. Poznámka 2: Požadovanou vizuální referencí se rozumí, že pilot by měl vidět po dostatečnou dobu tu část vizuálních prostředků nebo přibližovacího prostoru, aby vyhodnotil polohu letadla a rychlost její změny ve vztahu k požadované dráze letu. Při provozu III. kategorie, při výšce rozhodnutí je požadovaná vizuální reference ta, která se stanovuje pro příslušný postup a provoz. Poznámka 3: V případech, kdy se používají oba výrazy, mohou být popisovány ve formě nadmořská výška rozhodnutí/výška rozhodnutí a zkracovány “DA/H”.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥