Accept or accepted

Akceptovať alebo akceptované – Accept or accepted

Skratka ACPT (Accept or accepted) sa používa na označenie stavu akceptovania alebo prijatia v leteckých operáciách. Tento termín sa vztahuje na proces schvaľovania alebo prijímania, ktorý môže zahŕňať rôzne letecké dokumenty, zmluvy, povolenia alebo iné formy schválenia. V leteckom kontexte je dôležité mať jednotný a štandardizovaný spôsob označovania týchto stavov, čo prispieva k bezpečnosti a efektívnosti leteckých operácií.

Accept or accepted má skratku ACPT. ACPT (Accept or accepted) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥