Číslo

Číslo – Number

Číslo, v leteckom kontexte, predstavuje jedinečný identifikačný kód alebo označenie, ktoré je pridelené rôznym leteckým prvkom, dokumentom alebo procesom. Táto identifikácia je dôležitá pre letecký sektor, pretože umožňuje jasné a jednoznačné identifikovanie rôznych entít a komponentov, čo je kľúčové pre bezpečný a efektívny letecký prevádzkový systém.

Číslo môže zahŕňať rôzne aspekty leteckej prevádzky, vrátane sériových čísel lietadiel, čísel letov, čísel prepravných zásielok, čísel palubných kariet, čísel letových plánov, čísel prepravných zmlúv a iných identifikátorov, ktoré sú významné pre riadenie letov a sledovanie leteckých operácií.

Číslo, označované skratkou NR, je jedným z kódov alebo skratiek používaných v súlade s medzinárodnými normami a smernicami stanovenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO). Tieto normy, vrátane ICAO Dokumentu 8400 o skratkách a kódoch, zabezpečujú jednotný a konzistentný spôsob identifikácie a označovania rôznych prvkov v leteckom priemysle, čo je nevyhnutné pre globálnu leteckú bezpečnosť a koordináciu.

Číslo – Number

Number má skratku NR. NR (Number) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥