Kyslík na prvú pomoc

Kyslík na prvú pomoc predstavuje dodatočný kyslík poskytovaný na použitie cestujúcim, ktorí sa nedostatočne zotavujú po vystavení extrémnym kabinovým výškam, počas ktorých im bola poskytnutá doplnková dávka kyslíku.

V prípade, že cestujúci nie sú schopní dostatočne zotaviť sa po nadmernom vystavení sa vysokým kabinovým výškam, letecké posádky majú k dispozícii kyslík na prvú pomoc. Tento dodatočný zásobník kyslíka slúži na poskytnutie potrebného dýchacieho podnetu cestujúcim, ktorí zažili nadmerný pokles tlaku vzduchu v kabíne.

Kyslík na prvú pomoc sa podáva v prípade, že cestujúci nemôžu adekvátne dýchať a potrebujú dodatočný kyslík na obnovenie svojho dýchacieho rytmu a normalizáciu stavu. Táto opatrenie môže byť kľúčové pre zachovanie života a zdravia cestujúcich v prípade závažnej situácie.

Je dôležité, aby letecké spoločnosti mali dostatočné zásoby kyslíka na prvú pomoc na palube, aby mohli reagovať v prípade potreby. Kvalifikovaný personál by mal byť oboznámený s používaním tohto zásobníka a vedieť, ako ho efektívne poskytnúť cestujúcim, ktorí ho potrebujú. Bezpečnosť a zdravie cestujúcich sú vždy prioritou v leteckej doprave.

First aid oxygen means the additional oxygen provided for the use of passengers, who do not satisfactorily recover following subjection to excessive cabin altitudes, during which they had been provided with supplemental oxygen.

Kyslík pro první pomoc znamená další kyslík zajištěný pro použití cestujícím, kteří se dostatečně nezotavili poté, co byli vystaveni účinku nadměrných kabinových výšek, během jejichž trvání jim byla poskytována doplňková dodávka kyslíku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥