Letecká nehoda

V leteckom priemysle sa termín Letecká nehoda (Accident) používa na označenie vážnych udalostí spojených s prevádzkou letadla. Podľa medzinárodných noriem, letecká nehoda je definovaná ako udalosť, ktorá sa stala medzi časom, keď ktokoľvek nastúpil do letadla s úmyslom vykonať let, a časom, keď všetci cestujúci a posádka letadlo opustili.

Letecká nehoda sa považuje za takú, kde sa vyskytla aspoň jedna z nasledujúcich situácií:

a) Niektorá osoba utrpela smrteľné alebo vážne zranenia v dôsledku:- Prítomnosti v letadle, alebo- Priameho kontaktu s akoukoľvek časťou letadla, vrátane častí, ktoré sa od letadla oddelili, alebo- Priameho pôsobenia prúdu plynov (vytvorených letadlom), s výnimkou prípadov, kedy zranenie nastalo prirodzeným spôsobom, alebo ak si ho osoba spôsobila sama, alebo ak ho spôsobila iná osoba, alebo ak išlo o čiernu pasažierku (osobu), ktorá sa skrývala mimo priestorov bežne používaných pre cestujúcich a posádku; alebo

b) Letadlo bolo zničené alebo poškodené tak, že poškozenie:- Nepriaznivo ovplyvnilo pevnosť konštrukcie, výkon alebo letové charakteristiky letadla, a- Vyžaduje väčšiu opravu alebo výmenu postihnutých častí, s výnimkou poruchy alebo poškodenia motora (ak je takéto poškodenie obmedzené len na motor), jeho príslušenstva alebo motorových krytov; alebo ak došlo k poškodeniu vrtúľ (rotorových listov), okrajových častí krídel, antén, pneumatík, brzd, aerodynamických krytov alebo k malým vrypom alebo prebodnutiam potahu; alebo

c) Letadlo je nezvestné alebo sa nachádza na úplne neprístupnom mieste. Poznámka 1: Pre jednotnosť štatistík sa zranenia, ktoré vedú k smrti do 30 dní od dátumu nehody, klasifikujú organizáciou ICAO ako smrteľné. Poznámka 2: Letadlo sa považuje za nezvestné, ak bolo pátranie oficiálne ukončené a trosky neboli nájdené (lokalizované).

Událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi dobou, kdy kterákoli osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let, a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, a při které: a) některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna následkem: – přítomnosti v letadle, nebo – přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla, včetně částí, které se od letadla oddělily, nebo – přímého působení proudu plynů (vytvořených letadlem), s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo přirozeným způsobem, nebo způsobila-li si je osoba sama nebo bylo způsobeno druhou osobou, nebo jestliže šlo o černého pasažéra ukrývajícího se mimo prostory normálně používané pro cestující a posádku; nebo b) letadlo bylo zničeno, nebo poškozeno tak, že poškození: – nepříznivě ovlivnilo pevnost konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky letadla, a – vyžádá si větší opravu nebo výměnu postižených částí, s výjimkou poruchy nebo poškození motoru (jestliže toto poškození je omezeno pouze na motor), jeho příslušenství nebo motorových krytů; nebo došlo k poškození vrtulí (rotorových listů), okrajových částí křídel, antén, pneumatik, brzd, aerodynamických krytů nebo k malým vrypům nebo proražením potahu; nebo c) letadlo je nezvěstné, nebo je na zcela nepřístupném místě. Poznámka 1: Pro jednotnost statistik, zranění mající za následek smrt do 30 dnů od data nehody je organizací ICAO klasifikováno jako smrtelné. Poznámka 2: Letadlo je považováno za nezvěstné, jestliže pátrání bylo úředně (oficiálně) ukončeno a trosky nebyly nalezeny (lokalizovány).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥