Okrem

V leteckých termínoch sa výraz except používa na označenie výnimky alebo situácií, ktoré sú výnimkou od bežných pravidiel, smerníc alebo postupov. Tento výraz je základným pojmom v leteckom práve a riadení leteckej prevádzky. Keď sa hovorí, že určitá pravidlá alebo pokyny platia except pre konkrétnu situáciu, znamená to, že tieto pravidlá alebo pokyny neplatia v tejto špecifické situácii.

V leteckej prevádzke je dôležité poznať výnimky a situácie, v ktorých sa uplatňujú. To zabezpečuje bezpečnosť letov a umožňuje leteckým profesionálom riadiť rôzne situácie, ktoré môžu nastať počas letu. Napríklad v prípade zhoršených poveternostných podmienok alebo nečakaných udalostí môže riadiaca veža alebo letecká posádka uplatniť výnimku od bežných pravidiel, aby zabezpečila bezpečný priebeh letu.

Výraz except je dôležitým nástrojom v leteckom riadení, ktorý umožňuje pružnosť v riadení leteckej prevádzky a pomáha zabezpečiť bezpečnosť a efektívnosť letov, aj keď sa vyskytnú neočakávané situácie alebo nebezpečenstvá.

Kromě – Except

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥