Posudkový lekár

Posudkový lekár v leteckom odbore je lekár s špecializovanými kvalifikáciami a skúsenosťami v oblasti letecko-lekárskej praxe. Jeho hlavnou úlohou je vyhodnocovať správy z lekárskych vyšetrení, ktoré sú predložené orgánom vydávajúcim průkazy zpôsobilosti a sú vykonané lekármi schválenými pre posudzovanie zdravotnej zpôsobilosti v leteckom prostredí.

Posudkový lekár má špecializované znalosti o zdravotných požiadavkách a štandardoch, ktoré musia byť splnené pilotmi, leteckými dispečermi a inými členmi leteckej posádky. Jeho úloha je zabezpečiť, že tieto osoby sú v dostatočnej fyzickej a mentálnej kondícii na bezpečné vykonávanie svojich povinností v leteckom prostredí.

Posudkový lekár musí mať dôkladné znalosti o leteckých operáciách, rizikách spojených s letením a vplyve rôznych zdravotných stavov na schopnosť riadiť lietadlo alebo vykonávať iné povinnosti v lietadle. Je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby leteckí pracovníci spĺňali všetky požiadavky na zdravotnú zpôsobilosť stanovené leteckými predpismi.

Posudkoví lekári pracujú v úzkej spolupráci s leteckými orgánmi, leteckými spoločnosťami a jednotlivými pilotmi a členmi leteckej posádky. Ich úlohou je monitorovať zdravotný stav leteckých pracovníkov, vykonávať pravidelné zdravotné prehliadky a rozhodovať o ich zpôsobilosti na lety v závislosti od zdravotného stavu.

Posudkoví lekári majú zásadný vplyv na bezpečnosť leteckej dopravy tým, že zabezpečujú, že piloti a ďalší členovia leteckej posádky sú výkonní, zdraví a schopní riadiť lietadlo aj v náročných situáciách. Ich práca je nevyhnutná pre zachovanie bezpečnosti a spoľahlivosti leteckého priemyslu.

Lékař s kvalifikací a zkušeností v letecko-lékařské praxi, který vyhodnocuje zprávy o lékařském vyšetření postoupené orgánu vydávajícímu průkazy způsobilosti posuzujícími lékaři.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *