Presnosť

Presnosť v leteckom priemysle predstavuje mieru zhody medzi predpokladanou alebo nameranou hodnotou a skutočnou hodnotou. V leteckých operáciách je presnosť kritickým faktorom, pretože aj malá odchýlka od správnej hodnoty môže mať vážne následky.

Presnosť sa obvykle vyjadruje pre merané údaje o polohe od ohlásenej polohy, ktorá je definovaná s určitou istotou. To znamená, že presnosť je schopnosť získať dáta o polohe, ktoré sú čo najbližšie skutočnej polohe s určitou známou spoľahlivosťou. V prípade nameraných údajov o polohe sa presnosť bežne vyjadruje ako vzdialenosť medzi skutočnou polohou a stanovenou polohou, pričom táto vzdialenosť zahŕňa skutočnú polohu s definovanou spoľahlivosťou.

Stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou. Poznámka: Přesnost se obvykle vyjadřuje pro měřená data polohy od hlášené polohy, v nichž leží s definovanou jistotou správná poloha.

Stupeň zhody medzi vypočítanou alebo nameranou hodnotou a skutočnou hodnotou. Poznámka: U nameraných polohových údajov sa presnosť bežne vyjadruje ako vzdialenosť skutočnej od stanovenej polohy. Táto vzdialenosť obsahuje skutočnú polohu s definovanou spoľahlivosťou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥