At… time or place

At… (čas alebo miesto) je kľúčovým pojmom v oblasti letectva. Tento výraz je súčasťou systému skratiek a kódov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodných letových operácií a je plne v súlade s normami a smernicami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (International Civil Aviation Organization – ICAO).

Význam At… (času alebo miesta)

At… (čas alebo miesto) je používaný v rôznych kontextoch v letectve na presné určenie času alebo miesta udalosti alebo operácie. Ide o kľúčový prvok pri koordinácii letových operácií, plánovaní letov a komunikácii medzi leteckými kontrolormi, pilotmi a ďalšími relevantnými osobami.

Systém skratiek a kódov, ktorý zahŕňa At… (čas alebo miesto), pomáha pri rýchlej a presnej komunikácii ohľadom času a miesta v rámci letectva. To je kritické pre bezpečnosť letov a efektívnu organizáciu letových operácií.

Medzinárodná Norma

Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) stanovuje normy a smernice pre letectvo, ktoré sú uznané a akceptované po celom svete. Dokument 8400, známy ako Skratky a kódy, obsahuje jasné a jednoznačné definície pre At… (čas alebo miesto) a ďalšie pojmy, ktoré sú nevyhnutné pre medzinárodné letové operácie.

At… (čas alebo miesto) je kľúčovým prvkom v medzinárodnom letectve, ktorý umožňuje presnú komunikáciu ohľadom času a miesta v rámci letových operácií. Tento systém skratiek a kódov je v súlade s medzinárodnými normami a zabezpečuje efektívnu komunikáciu a organizáciu letectva.

At… (time or place) má skratku ATP…. ATP… (At… (time or place)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥