auditor

Auditor znamená akúkoľvek osobu vykonávajúcu audity na vnútroštátnej úrovni.

Audítorom sa rozumie zamestnanec spoločnosti, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a je zodpovedný za interné audity kvality. Je oprávnený preskúmať skutočný stav v rámci prideleného interného auditu kvality, odhaliť odchýlky voči predpisovej dokumentácii a odporúčať opatrenia, ktoré prispejú k vyššej účinnosti systému manažérstva kvality.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥