Hodnota D

V leteckej terminológii sa pojem D – hodnota odnáša na číselný údaj, buď kladný alebo záporný, ktorý vyjadruje rozdiel medzi nadmorskou výškou (Z) bodu v izobarickej hladine a nadmorskou výškou (Zp) tej istej izobarickej hladiny podľa štandardnej atmosféry. Táto hodnota je určená podľa vzťahu D = Z – Zp.

Pre letecké operácie je D – hodnota kritickým parametrom, pretože umožňuje pilotom a leteckým inžinierom presne určiť rozdiel v nadmorskej výške medzi skutočným bodom a bodom na štandardnej izobarickej hladine. Tento údaj je zásadný pre bezpečné riadenie letu, najmä pri letu vo vysokých nadmorských výškach, kde malé odchýlky môžu mať veľký vplyv na letovú bezpečnosť.

Pravidelné monitorovanie D – hodnoty je nevyhnutné pre presné výpočty letových parametrov, ako sú sklon, azimut, odhadovaný čas letu a palivo. Táto hodnota sa využíva aj pri plánovaní letových trás a optimalizácii letových plánov, čím sa zabezpečuje efektívne využívanie paliva a minimalizuje environmentálny vplyv leteckej dopravy.

V leteckej praxi sa D – hodnota často používa v kombinácii s ďalšími dôležitými parametrami na presné určenie trajektórie letu a zabezpečenie bezpečného pristátia. Piloti a dispečeri v leteckej prevádzke monitorujú a vypočítavajú túto hodnotu, aby zabezpečili presnosť a bezpečnosť letu vo všetkých fázach leteckých operácií.

Číselný údaj (kladný alebo záporný) vyjadrujúci rozdiel medzi nadmorskou výškou (Z) bodu v izobarickej hladine a nadmorskou výškou (Zp) tej istej izobarickej hladiny podľa štandardnej atmosféry. (D = Z – Zp).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥