AIRAC

AIRAC – Aeronautický informačný a regulačný cyklus

AIRAC je štandardizovaný systém v oblasti letectva, ktorý je zameraný na efektívnu výmenu a aktualizáciu leteckých informácií. Skratka AIRAC znamená Aeronautický informačný a regulačný cyklus. Hlavným účelom tohto systému je zabezpečiť, aby letecké informácie boli vždy aktuálne a presné. AIRAC umožňuje letectvu pravidelne aktualizovať navigačné údaje, postupy a iné informácie potrebné pre bezpečné a efektívne lety.

Regulovaný systém AIRAC funguje na princípe pravidelných aktualizácií, ktoré sa vykonávajú v pravidelných intervaloch, obvykle raz mesačne. Tieto aktualizácie sa týkajú leteckých navigačných bodov, letových trás, vzdušných priestorov a iných dôležitých údajov, ktoré ovplyvňujú leteckú navigáciu. Každá aktualizácia AIRAC je založená na špecifickom dátume platnosti a všetky letecké zmeny a nové informácie, ktoré majú byť pilotmi a leteckými dispečermi zohľadnené, vstupujú do platnosti v tomto stanovenom dátume.

Proces aktualizácie AIRAC je dôkladný a presný. Letecké autority, ako napríklad štátni regulátori a medzinárodné organizácie, poskytujú nové informácie a zmeny týkajúce sa leteckých procedúr a navigačných bodov. Tieto informácie sa zhromažďujú, overujú a spracovávajú do nových leteckých databáz, ktoré sú následne distribuované leteckým spoločnostiam, pilotom a leteckým dispečerom. Každý subjekt zapojený do leteckej dopravy musí mať prístup k najnovším aktualizovaným informáciám, aby mohol plánovať a vykonávať lety bezpečne a efektívne.

AIRAC zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní konzistencie a jednotnosti leteckých informácií na celosvetovej úrovni. Piloti, dispečeri a všetci ďalší účastníci leteckej dopravy majú vďaka AIRAC prístup k spoľahlivým a aktuálnym údajom, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a spoľahlivé lety.

Regulovaný systém řízení leteckých informací, jehož účelem je v časovém předstihu informovat o událostech způsobujících význačné změny v provozní praxi. Tyto informace vstupují v platnost ve stanovených datech.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥