Individuálny kód

V leteckom svete sa pojem Discrete code, známy aj ako štvorčíslicový kód SSR (Secondary Surveillance Radar), odvoláva na špecifický identifikačný kód, ktorý je pridelený leteckému vozidlu pre identifikáciu a sledovanie v rámci sekundárneho radaru. Tento kód sa používa v letectve na zlepšenie bezpečnosti a účinnosti letových operácií.

Discrete code je zložený zo štyroch číslic a predstavuje jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje riadiacim strediskám a ďalším leteckým orgánom rozpoznať konkrétny let a sledovať jeho polohu a pohyb v reálnom čase. Tieto kódy sa vysielať vo forme signálu zo sekundárneho radaru a zaznamenávajú sa v leteckých systémoch sledovania a riadenia letov (ATC – Air Traffic Control).

Je dôležité poznamenať, že v štvorčíslicovom kóde SSR sú posledné dve číslice nikdy 00. Toto obmedzenie zabezpečuje, že kódy nebudú zamenené s klasickými identifikačnými kódmi, čo môže viesť k zmätkom alebo chybám v sledovaní letových operácií.

Discrete codes sa pridieľujú leteckým vozidlám podľa stanovených pravidiel a štandardov leteckých regulačných orgánov. Tieto kódy sa môžu meniť počas letu na základe potrieb riadiacich stredísk a letových situácií. Flexibilita v pridelení týchto kódov umožňuje lepšie riadenie leteckej prevádzky a zabezpečuje, že každý let je jednoznačne identifikovaný v systémoch ATC.

Discrete codes majú kľúčový význam v leteckom bezpečnostnom systéme, pretože umožňujú efektívne sledovanie letov a rýchlu identifikáciu leteckých vozidiel v rôznych leteckých situáciách. Týmto spôsobom prispievajú k bezpečnému a efektívnemu fungovaniu leteckej dopravy po celom svete.

Štvorčíslicový kód SSR, ktorého posledné dve číslice nie sú “00”.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥