majiteľ procesu

Majiteľ procesu je kľúčovým pojmom v leteckom odbore, označujúcim osobu, ktorá je poverená výkonným riaditeľom ako hlavný riešiteľ určitého procesu. V rámci leteckých operácií je dôležité mať jasne definované procesy a postupy na zabezpečenie bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti letu.

Táto osoba, známa ako majiteľ procesu, má kľúčovú úlohu v zabezpečení plynulého priebehu leteckých operácií. Jej zodpovednosťou je dohliadať na konkrétny proces, ktorý je podrobený auditu alebo hodnoteniu. Počas interných auditov kvality je majiteľ procesu zodpovedný za posúdenie zistení a prijímanie nevyhnutných opatrení na odstránenie akýchkoľvek nesrovnalostí alebo nezhôd, ktoré boli identifikované.

Tento dôležitý hráč v leteckom priemysle má za úlohu nielen identifikovať problémy, ale aj aktívne pracovať na ich riešení. Majiteľ procesu spolupracuje s ostatnými členmi tímu a príslušnými oddeleniami na vypracovaní a implementácii plánov na zlepšenie procesov. Ich úsilie je zamerané na dosiahnutie najvyšších štandardov bezpečnosti a kvality vo všetkých aspektoch leteckých operácií.

V leteckom priemysle je dôvera a spoľahlivosť kľúčovými hodnotami, a práve majiteľ procesu hrá kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní, že tieto hodnoty sú zachované. Ich práca a oddanosť sú neoddeliteľnou súčasťou procesu dosahovania vynikajúcich výsledkov a udržiavania bezpečnosti v leteckých operáciách.

Osoba určená výkonným riaditeľom ako hlavný riešiteľ procesu. Táto osoba zodpovedá za audítovaný proces a vykonanie opatrení k odstráneniu nezhôd, ktoré vyplynú zo zistení pri internom audite kvality.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *