Manažmentu hrozby

Manažment hrozby (anglicky Threat management) predstavuje proces odhalovania a riešenia potenciálnych nebezpečenstiev pomocou opatrení, ktoré znižujú alebo eliminujú dôsledky hrozieb a zároveň znižujú pravdepodobnosť vzniku ďalších hrozieb alebo nežiaducich stavov pre lietadlo.

Tento proces zahŕňa systematické zhodnotenie možných hrozieb, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť alebo správne fungovanie leteckej prevádzky. Po identifikácii hrozieb nasleduje analýza a hodnotenie, ktoré umožňujú definovať vhodné protiopatrenia. Cieľom je minimalizovať riziká a chrániť lietadlo pred všetkými možnými nebezpečenstvami.

V rámci manažmentu hrozby sa uplatňujú špecifické postupy, ktoré sú definované v dokumentoch, ako je Procedures for Air Navigation Services – Training (PANS-TRG, Doc 9868), kapitola 3, Príloha C, a v prípravnom dokumente Circ xxx Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control.

Manažment hrozby je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného systému leteckej dopravy. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby lietadlo vždy operovalo v bezpečnom prostredí, minimalizovať riziká spojené s leteckou prevádzkou a chrániť cestujúcich, posádku a ďalšie zúčastnené strany pred potenciálnymi nebezpečenstvami.

Proces odhalování a nápravy hrozeb pomocí protiopatření, která sníží nebo odstraní následky hrozeb a sníží pravděpodobnost výskytu dalších hrozeb nebo pro letadlo nežádoucích stavů.

Proces odhalování a nápravy hrozeb pomocí protiopatření, která sníží nebo odstraní následky hrozeb a sníží pravděpodobnost výskytu dalších hrozeb nebo pro letadlo nežádoucích stavů. Poznámka: Popis nežádoucích stavů letadla je uveden v Procedures for Air Navigation Services – Training (PANS-TRG, Doc 9868), Chapter 3, Attachment C a v Circ xxx Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control (v přípravě).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥