Overovanie

Termín Verification v leteckom odbore znamená overovanie, potvrdenie alebo overenie prostredníctvom poskytnutia objektívnych dôkazov, že špecifikované požiadavky boli splnené. Tento proces je dôležitým krokom v rámci zabezpečenia kvality a bezpečnosti v leteckej industrii. Podľa noriem, ako je ČSN EN ISO 9000, je potvrdenie proces, ktorým sa zistí, či produkt, služba alebo systém spĺňa stanovené špecifikácie a kritériá.

Overovanie zahŕňa viacero činností, ktoré majú za cieľ overiť, či daný produkt alebo proces dosiahol požadovanú úroveň kvality a bezpečnosti. Jednou z možností je použitie alternatívnych výpočtov, pri ktorých sa analyzujú a porovnávajú dáta a výsledky. Ďalším spôsobom overovania je porovnávanie špecifikácie nového návrhu s podobnými osvedčenými špecifikáciami návrhu, čím sa zabezpečuje zhoda a primeranosť.

Samotné overovanie zahŕňa aj praktické činnosti, ako sú skúšky a testovanie produktov alebo systémov na dosiahnutie stanovených výsledkov. Tieto testy a experimenty poskytujú dôkazy o kvalite a schopnosti produktu či systému splniť svoje účely.

V neposlednom rade sa overovanie týka aj revízie dokumentácie pred jej vydávaním. Táto časť procesu zahŕňa podrobné skúmanie všetkých dokumentov, vrátane návrhov, plánov a špecifikácií, s cieľom overiť ich presnosť, úplnosť a zhodu s požiadavkami.

Vo svete leteckej dopravy je overovanie kritickým krokom, ktorý zabezpečuje, že lietadlá, zariadenia a systémy sú bezpečné, spoľahlivé a plne funkčné. Tento proces pomáha minimalizovať riziká a zabezpečuje, že všetky letecké operácie prebiehajú hladko a efektívne.

Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny (ČSN EN ISO 9000). Poznámka 1: Termín “ověřený” se používá k označení odpovídajícího stavu. Poznámka 2: Potvrzení může zahrnovat tyto činnosti: – provedení alternativních výpočtů; – porovnání specifikace nového návrhu s podobnou osvědčenou specifikací návrhu; – provedení zkoušek a prokazování; a – přezkoumání dokumentů před jejich vydáním.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *