ŠTÁT ZÁPISU DO REGISTRA

Štát zápisu (State of Registry) označuje štát, v jehož leteckom registri je konkrétne lietadlo oficiálne zaregistrované. Tento termín je kľúčový v leteckých právnych predpisoch a medzinárodných dohodách, ktoré regulujú evidenciu a identifikáciu lietadiel po celom svete.

Pre medzinárodné letecké spoločnosti, ktoré prevádzkujú lietadlá na viacerých národných úrovniach, je dôležité vedieť, ktorý štát má právo a zodpovednosť za dané lietadlo. V prípade leteckých spoločností registrovaných v jednej krajine, ale prevádzkujúcich lietadlá v iných krajinách, je štát zápisu do registra povinný prevziať záväzky štátu, v ktorom je lietadlo evidované.

Štát zápisu do registra znamená, že konkrétne lietadlo je oficiálne priradené krajine, ktorá je zodpovedná za jeho evidenciu, technické kontrolny a bezpečnostné normy. Táto identifikácia je nevyhnutná pre sledovanie, reguláciu a bezpečnú prevádzku leteckých prostriedkov po celom svete.

V praxi to znamená, že akékoľvek lietadlo, ktoré je zaradené do prevádzky, musí byť zaregistrované v štáte zápisu do registra. Takéto záznamy sú verejne dostupné a umožňujú orgánom dozoru a iným relevantným subjektom sledovať pohyb a stav konkrétnych lietadiel.

Je dôležité zdôrazniť, že koncept štátu zápisu je kľúčový pre medzinárodné právo a dohody o civilnom letectve. Rôzne štáty spolupracujú a dodržiavajú tieto pravidlá na zabezpečenie bezpečnosti a súladu so štandardmi stanovenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO). Tým sa zabezpečuje, že všetky letecké operácie sú riadne a bezpečne spravované, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie alebo prevádzkovateľa.

Stát, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno. Poznámka: V případě registrace letadla mezinárodní letecké společnosti na jiném než národním základě, jsou státy, které ustavily tuto společnost, povinny společně a bez rozdílu převzít závazky Státu zápisu do rejstříku, vyplývající z Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (ICAO Doc 8722).

Štát zápisu do registra je štát, v registri lietadiel ktorého je lietadlo zapísané.

Štát, v registri ktorého je lietadlo zapísané. Poznámka: V prípade registrácie lietadla medzinárodnej leteckej spoločnosti na inom ako národnom základe sú štáty, ktoré založili túto spoločnosť povinné bez rozdielov prevziať záväzky štátu registrácie vyplývajúce z Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥