Žiaruvzdorný

Žiaruvzdorný, z anglického Fire-resistant, je pojem používaný v leteckom odbore na označenie materiálov, komponentov a zariadení, ktoré majú schopnosť odolávať pôsobeniu tepla od plameňa počas určitého času, bez akýchkoľvek porúch, ktoré by vytvorili nebezpečenstvo pre lietadlo. V prípade žiaruvzdornosti sa stanovuje schopnosť vydržať pôsobenie plameňa počas 5 minút, pričom nesmie dôjsť k žiadnym poruchám, ktoré by mohli predstavovať riziko pre lietadlo.

Je dôležité, aby materiály označené ako žiaruvzdorné boli schopné odolať teplu, ktoré je generované plameňom, po dobu 5 minút bez toho, aby došlo k akejkoľvek poruche alebo zmenám v ich štruktúre, ktoré by mohli viesť k zníženiu bezpečnosti lietadla. Tento štandard je zásadný pre bezpečnosť letectva, pretože zabezpečuje, že materiály používané pri výrobe lietadiel sú schopné odolať počiatočnému pôsobeniu ohňa, čo je kľúčové pri prípadnom požiari na palube.

V praxi znamená žiaruvzdornosť schopnosť materiálu alebo komponentu odolávať teplu, ktoré je vyvolané plameňom, počas 5 minút bez akejkoľvek degradácie alebo poškodenia. Toto je zásadné pre zabezpečenie bezpečnosti pasažierov a posádky na palube lietadla, pretože umožňuje získať čas na rýchlu reakciu v prípade požiaru a evakuácie lietadla.

Žiaruvzdorné materiály sú dôležitou súčasťou leteckej bezpečnosti a sú podrobne testované a hodnotené, aby sa zabezpečila ich spoľahlivosť a schopnosť odolať extrémnym podmienkam. Tým sa zvyšuje celková bezpečnosť leteckej dopravy a znižuje sa riziko požiarov na palube, čím sa zlepšuje ochrana cestujúcich a personálu na palube lietadla.

Fire-resistant With respect to materials, components and equipment, means the capability to withstand the application of heat by a flame, as defined for Fireproof, for a period of 5 minutes without any failure that would create a hazard to the aircraft. NOTE: For materials this may be considered to be equivalent to the capability of withstanding a fire at least as well as aluminium alloy in dimensions appropriate for the purposes for which they are used. ( Amendment 1/97/1)

Žáruvzdorný U materiálů, součástí a vybavení znamená schopnost odolávat teplu přiváděnému plamenem, definovaným v hesle “žárupevný”, po dobu 5 minut bez jakékoliv poruchy nebezpečné pro letadlo. POZNÁMKA: U materiálů jsou tyto charakteristiky považovány za ekvivalentní schopnosti odolat ohni alespoň tak dobře jako hliníková slitina o rozměrech přiměřených účelům, pro které jsou použity.

Schopnost odolávat teplu přiváděnému plamenem po dobu 5 minut. Poznámka: Vlastnosti přijatelného plamene je možné nalézt v ISO 2685.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *