Nad

Termín Above sa v leteckom odbore používa na označenie polohy alebo výšky jedného objektu alebo lietadla voči inému objektu alebo terénu. V leteckých operáciách je kľúčovým faktorom určiť presnú výšku alebo pozíciu, v akej sa lietadlo nachádza vzhľadom na rôzne referenčné body, ako sú letiská, terén alebo iné lietadlá.

Presné pochopenie významu výšky alebo polohy Above je nevyhnutné pre bezpečnú leteckú navigáciu. Piloti používajú tento termín na označenie ich výšky vo vzduchu, čo je kritické pre vyhýbanie sa prekážkam, iným lietadlám a bezpečnú pristávaciu procedúru. Okrem toho sa termín Above používa aj pri komunikácii medzi pilotmi a riadiacimi strediskami, kde je dôležité jasne a presne označiť ich polohu vo vzduchu.

V leteckých mapách a letových plánoch je termín Above často sprevádzaný numerickou hodnotou, ktorá udáva výšku v stopách alebo metrech nad určitým bodom alebo terénom. Táto informácia umožňuje pilotom zabezpečiť bezpečný odstup od terénu alebo iných objektov a minimalizovať riziká spojené s nízkym letom.

Vo svete leteckej terminológie sa termín Above často skracuje na ABV. Tieto skratky a kódy sú štandardizované organizáciou ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) a používajú sa na celosvetovej úrovni na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie medzi leteckými profesionálmi.

Nad – Above

Above má skratku ABV. ABV (Above) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥