NOTAM

Letecký Odborný Výraz: NOTAM

NOTAM (Notice to Airmen) predstavuje oznámenie rozširované prostredníctvom telekomunikácií, ktoré obsahuje informácie o zriadení, stave alebo zmene leteckého zariadenia, služby, postupov alebo nebezpečenstva, ktorých včasná znalosť je dôležitá pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku. NOTAM môže zahŕňať informácie o aeronautických zariadeniach, službách, letovej prevádzke alebo iných aspektoch letov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť alebo plynulosť letu.

NOTAMy sú dôležitou súčasťou informačného systému pre pilotov, letecké spoločnosti a všetky zúčastnené strany v leteckom priemysle. Tieto oznámenia umožňujú leteckým profesionálom mať aktuálne informácie o podmienkach letu, ktoré môžu ovplyvniť ich trasu, pristátie alebo iné aspekty letu.

NOTAMy môžu zahŕňať rôzne informácie, ako sú zatvorené vzletové a pristávacie dráhy, obmedzenia v leteckej prevádzke, nedostupnosť určitých navigačných pomôcok, dočasné zmeny v leteckých postupoch a iné dôležité informácie, ktoré piloti a ďalší leteckí pracovníci potrebujú poznať pred alebo počas letu.

NOTAMy sú označované skratkou NOTAM a patria medzi letecké skratky a kódy, ktoré sú súčasťou klasifikácie uznávanej Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO). Tieto kódy sú uvedené v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy, ktorý zabezpečuje štandardizáciu a jednotnosť v leteckých komunikáciách.

Oblastná Služba Riadenia (Area Control Service)

Oblastná služba riadenia je špeciálna služba riadenia letovej prevádzky, ktorá sa poskytuje riadeným letom v určitých oblastiach. Táto služba umožňuje efektívne a bezpečné riadenie letov v oblastiach s vyššou leteckou aktivitou. Riadiaci pracovníci zabezpečujúci oblastnú službu riadenia majú presný prehľad o leteckej prevádzke v ich pridelených oblastiach a zabezpečujú, aby všetky lety prebiehali hladko a bezpečne.

A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, má skratku NOTAM. NOTAM (A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, ) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem.

Oznámenie rozširované prostredníctvom telekomunikácií, ktoré obsahuje informácie o zriadení, stave alebo zmene leteckého zariadenia, služby, postupov alebo nebezpečenstva, ktorých včasná znalosť je dôležitá pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku.

Oznámenie rozširované prostredníctvom telekomunikácií, ktoré obsahuje informácie o zriadení, stave alebo zmene leteckého zariadenia, služby, postupov alebo nebezpečenstva, ktorých včasná znalosť je dôležitá pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku. Oblastná služba riadenia (Area control service) Služba riadenia letovej prevádzky poskytovaná riadeným letom v riadených oblastiach.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥