UN číslo

Termín UN number sa v leteckom odbore prekladá ako UN číslo. Toto číslo predstavuje štvorciferné identifikačné číslo, ktoré je pridelené na označenie konkrétnej látky alebo špeciálnej skupiny látok. UN číslo je udeľované Výborom expertov Spojených národov pre prepravu nebezpečného tovaru.

UN číslo je dôležité pre bezpečnú a presnú identifikáciu nebezpečných látok, ktoré sa prepravujú prostredníctvom leteckých dopravných prostriedkov. Toto číslo je štandardizovaným spôsobom označovania a klasifikácie látok podľa ich charakteristík a nebezpečnosti.

UN číslo je súčasťou systému Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS), ktorý bol vyvinutý na medzinárodnej úrovni na zabezpečenie bezpečnejšieho manipulovania a prepravy chemikálií a nebezpečných látok. Týmto spôsobom umožňuje UN číslo rýchlu identifikáciu látok a určuje správne postupy pre ich manipuláciu, skladovanie a prepravu.

Konkrétne UN číslo priradené látke alebo skupine látok je stanovené na základe vedeckých a technických kritérií, ktoré zohľadňujú ich vlastnosti a riziká. UN číslo je užitočné pre letecké spoločnosti, dopravcov a zainteresované strany, ktoré musia vedieť, aké druhy látok sa prepravujú a aké bezpečnostné opatrenia je potrebné prijať pre zabezpečenie bezpečnej prepravy.

Čtyřmístné číslo přidělené k označení látky nebo zvláštní skupiny látek Výborem expertů Spojených národů pro přepravu nebezpečného zboží.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥