Steradián

Letecký Odborný Výraz: Steradian

Steradian, značený jako Steradián, je základná jednotka merania prostorového uhla v medzinárodnej sústave jednotiek (SI). Steradian predstavuje prostorový uhol so vrcholom v strede gule, ktorý vytína na jej povrchu plochu rovnú štvorci polomeru. V kontexte leteckých a iných technických disciplín je pojem steradián dôležitý pre meranie a charakterizáciu rozptýlenia svetla, elektromagnetického žiarenia a iných prostorových javov.

Presnejšie povedané, steradián je taký prostorový uhol, ktorý vytvára plochu o veľkosti jednotkového štvorca (s plochou jedného štvorcového metra) na povrchu gule s polomerom jeden meter. Táto definícia umožňuje presné meranie priestorových uhlov vo viacrozmerných priestoroch a je kľúčová pre mnohé fyzikálne a technické výpočty.

V leteckých aplikáciách môže byť koncept steradiánu dôležitý pri modelovaní a analýze svetelných a elektromagnetických vlastností, napríklad pri výpočtoch intenzity svetla alebo elektrického poľa v určitých smeroch v priestore. Steradián je tak základnou jednotkou, ktorá umožňuje presné kvantifikovanie priestorového rozptýlenia rôznych druhov energie, čo je dôležité nielen v leteckom priemysle, ale aj v mnohých ďalších odvetviach vedy a techniky.

Steradián je prostorový úhel s vrcholem ve středu koule, vytínající na jejím povrchu plochu rovnou čtverci poloměru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥