Traťový bod

Letecký Odborný Výraz: Waypoint

Termín Waypoint, často označovaný ako Traťový bod, je základným pojmom v leteckej navigácii a riadení letov. Predstavuje špecifikovanú zemepisnú polohu v priestore, ktorá sa používa na stanovenie trasy alebo dráhy letu lietadla, najmä v kontexte používania systémov priestorovej navigácie.

Traťové body sú definované zemepisné body, ktoré slúžia ako orientačné body pre leteckú navigáciu. Sú jasne identifikovateľné geografické miesta s presnými zemepisnými súradnicami. V leteckých letových plánoch a navigačných systémoch sa používajú na vytváranie optimálnych trás letu, určovanie polohy lietadla v čase a riadenie celkového priebehu letu.

Waypointy majú kľúčový význam pre moderné letecké systémy, ktoré využívajú GPS (globálny polohový systém) a iné satelitné technológie na presné sledovanie polohy lietadla. Tieto body umožňujú pilotom a leteckým dispečerom plánovať efektívne trasy letu, zabezpečovať bezpečné oddelenie medzi lietadlami a riadiť navigačné postupy počas celého letu.

Vo svete leteckej navigácie predstavujú waypointy kritický prvok, ktorý umožňuje spoľahlivé a presné riadenie leteckých operácií. Ich správne používanie prispieva k bezpečnosti, efektívnosti a presnosti letov, čo je nevyhnutné pre komplexné letecké systémy v dnešnej dobe.

Specifikovaná zeměpisná poloha, používaná ke stanovení tratě prostorové navigace nebo dráhy letu letadla používajícího prostorovou navigaci.

Určené zemepisné miesto používané na definovanie trate priestorovej navigácie alebo dráhy letu lietadla využívajúceho priestorovú navigáciu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥