zistenie

Zistenie – Finding

Zistenie je termín v leteckom odbore, ktorý označuje vyjadrenie o skutočnosti, ktoré bolo získané v priebehu auditu alebo iného hodnotiaceho procesu a doložené objektívnym dôkazom. V leteckom kontexte je tento termín často používaný na označenie výsledkov kontrolného procesu, kde sa hodnotí dodržiavanie predpisov, bezpečnostných noriem a kvalitatívnych štandardov.

Každý letecký audit má za cieľ zhodnotiť, či letecká organizácia alebo jednotlivec plní stanovené požiadavky a normy. Zistenie môže byť pozitívne alebo negatívne a závisí od výsledkov auditu. Pozitívne zistenie sa vzťahuje na situácie, kde organizácia alebo jednotlivec splnili všetky požiadavky a normy. Naopak, negatívne zistenie znamená, že boli zistené nezrovnalosti, nezhody alebo porušenia predpisov.

V prípade negatívneho zistenia je dôležité, aby letecká organizácia alebo jednotlivec prijal nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a zabezpečil, že sa nebudú opakovať. Tieto nápravné opatrenia ú dôležité nielen z hľadiska dodržiavania noriem, ale aj z hľadiska leteckej bezpečnosti.

Zistenia z leteckých auditov sú dokumentované a predstavujú dôležitý záznam o tom, ako dobre organizácia alebo jednotlivec spĺňajú letecké normy a požiadavky. Tieto zistenia môžu byť tiež využité pri vykonávaní budúcich kontrol alebo auditov, aby sa zabezpečilo, že organizácia alebo jednotlivec pokračujú v dodržiavaní noriem a štandardov leteckej bezpečnosti.

Zistenie je vyjadrenie o skutočnosti, ktoré bolo získané v priebehu auditu a doložené objektívnym dôkazom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥