preverovaný

Testovaný – Tested

Vo svete leteckého priemyslu je bezpečnosť a spoľahlivosť prioritou každej leteckej spoločnosti. Preto je dôležité, aby všetky aspekty leteckých operácií boli dôkladne overené a testované. Významnú úlohu v tomto procese zohráva interný audit kvality, ktorý sa vykonáva pravidelne podľa ročného plánu alebo v prípade neplánovaných situácií na základe rozhodnutia manažéra kvality.

Interný audit kvality je proces, počas ktorého je každý úsek, oddelenie, pracovisko alebo zamestnanec spoločnosti Flight Services (FS) podrobený dôkladnému skúmaniu. Cieľom tohto auditu je zabezpečiť, že všetky časti leteckých operácií sú v súlade s príslušnými normami, postupmi a predpismi. Tento postup pomáha identifikovať možné slabé miesta v procesoch a umožňuje spoločnosti prijať kroky na ich zlepšenie.

Auditované oblasti môžu zahŕňať bezpečnostné protokoly, údržbu lietadiel, leteckú personál, procesy riadenia letov, komunikáciu so zákazníkmi a mnoho ďalších aspektov leteckých operácií. Počas tohto procesu sú špecifikované normy a štandardy, ktoré musia byť splnené, aby bola zachovaná vysoká úroveň bezpečnosti a kvality.

Každý auditovaný úsek alebo zamestnanec musí preukázať, že spĺňa všetky požiadavky a že ich pracovné postupy sú dôkladne preskúmané a testované. Ak sú zistené nedostatky, spoločnosť prijíma vhodné kroky na ich odstránenie a zabezpečuje, aby sa takéto chyby neopakovali v budúcnosti. Týmto spôsobom zabezpečuje, že letecké operácie sú vždy bezpečné, spoľahlivé a vo výbornom stave.

Preverovaný je úsek, oddelenie, pracovisko, alebo prípadne i zamestnanec spoločnosti FS. Je preverovaný v náväznosti na ročný plán interných auditov kvality, alebo na základe rozhodnutia manažéra kvality o neplánovanom audite.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥